Короткі новини

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisi elit, ut labore et dolore.

 

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisi elit, ut labore et dolore.

 
VTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM Slideshow
Річна інформація емітента за 2014 рік.

Річна інформація емітента цінних паперів ПАТ «Форум Сателіт» за 2014 рік

Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Форум Сателіт», код за ЄДРПОУ 14309600, місцезнаходження: 03148, м. Київ, вул. Героїв Космосу, 4, тел./факс (044)4071428, сторінка в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: forumsatellite.kiev.ua. Повний текст річної інформації розкрито у загальнодоступній базі даних НКЦПФР 16.04.2015. Аудит фінансової звітності проведено Товариством з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Інтелект-Капітал», код за ЄДРПОУ 36391522.

Чергові загальні збори відбулись 11.04.2014 (кворум – 71,5185%). Перелік питань, що розглядались на зборах: 1.Обрання робочих органів Загальних зборів акціонерів ПАТ «Форум Сателіт». 2.Звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Форум Сателіт» за 2013 рік та завдання на 2014 рік, затвердження річного звіту Товариства за 2013р. 3.Звіт Наглядової ради ПАТ «Форум Сателіт» та затвердження звіту Наглядової ради. 4.Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «Форум Сателіт» за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 5.Затвердження порядку використання прибутку (покриття збитків) за підсумками фінансово-господарської діяльності ПАТ «Форум Сателіт» у 2013 році. 6. Прийняття рішення про схвалення значних правочинів, які вчинялися ПАТ «Форум Сателіт» у період  з 12.04.2013 до  11.04.2014, якщо вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25% вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік. 7.Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які  можуть вчинятися ПАТ «Форум Сателіт» протягом одного року, якщо вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25% вартості активів за даними останньої річної звітності Товариства. Про надання повноважень щодо укладення таких правочинів та підписання документів пов’язаних з ними. 8.Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової Ради Товариства. 9.Обрання членів Наглядової Ради Товариства. 10.Обрання Голови Наглядової Ради Товариства з числа обраних членів Наглядової Ради. 11.Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової Ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової Ради. 12.Внесення змін до Статуту Товариства: - затвердження нової редакції Статуту Товариства; - затвердження уповноваженої особи на підписання Статуту в новій редакції. Збори затвердили річний звіт Товариства, звіти Правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії за 2013 р. та завдання на 2014 р. Збори прийняли рішення не нараховувати дивіденди у зв’язку з відсутністю прибутку. Збори вирішили: По п.6 -.Прийняти рішення про схвалення  значних правочинів, які вчинялися Товариством протягом періоду з 12.04.2013 по 11.04.2014,  якщо вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25% вартості активів за даними  річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік, в т.ч. договір позики №1410/13 від 14.10.2013 з позикодавцем - компанією «СЕКЛЕКС ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД» («SECLEX HOLDINGS LIMITED»). По п.7 - Надати попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року, з 11.04.2014 до 11.04.2015, якщо вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25% вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2013 р. – 2014 р., в тому числі укладення та підписання Головою Правління ПАТ «Форум Сателіт» за період до 11.04. 2015 контрактів, договорів підряду, позики, іпотеки, кредиту, купівлі-продажу, оренди (найму), інших правочинів, на суму не більше як 50 млн. грн. включно. Підтвердити, що такі правочини вчиняються у відповідності до Статуту Товариства та чинного законодавства. Надати повноваження Голові правління ПАТ «Форум Сателіт» для укладення та підписання значних правочинів і документів пов’язаних з ними, після схвалення їх Наглядовою радою Товариства. По п.8 - Припинити повноваження членів діючого складу Наглядової Ради Товариства у складі Панченка О.А., Баленка І.М., Осадчого В.М. По п.9 - Обрати членами Наглядової ради Товариства Панченка Олега Анатолійовича, Баленка Ігоря Миколайовича, Штогріна Сергія Петровича. По п.10 - Обрати Панченка Олега Анатолійовича Головою Наглядової Ради з числа обраних членів Наглядової Ради та надати йому повноважень, передбачених Статутом Товариства. По п.11 - Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової Ради Товариства. Надати повноваження Голові правління Товариства підписати цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради Товариства. По п.12 - Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Надати повноваження Голові правління Ковалю В.В. на підписання нової редакції Статуту ПАТ «Форум Сателіт» та інших документів, пов’язаних з державною реєстрацією Статуту Товариства. Позачергові збори у 2014 році не ініціювались та не проводились.

Нарахування дивідендів за підсумками 2012 та 2013 років не проводилось на підставі рішень загальних зборів у зв'язку зi збитками.

Основні показники фінансово-господарської діяльності за 2014/2013 роки у тис. грн. - усього активів: 15840/14000, основні засоби за залишковою вартістю: 65/142, довгострокові фінансові інвестиції: 0/0, запаси: 22/22, сумарна дебіторська заборгованість: 2799/1751, грошові кошти та їх еквіваленти: 17/4, власний капітал: -16415/-4882, статутний капітал: 850/850, нерозподілений прибуток (непокритий збиток): -17273/-5740, довгострокові зобов'язання і забезпечення: 19524/11376, поточні зобов'язання: 12731/7506, чистий і скоригований прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.): -11533/-1884, середньорічна кількість простих акцій (шт.): 3400000. У 2014-2013 роках цінні папери власного випуску емітент не викупляв.

 

Голова правління Коваль В.В. підтверджує достовірність наведеної інформації.

Річний звіт