Короткі новини

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisi elit, ut labore et dolore.

 

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisi elit, ut labore et dolore.

 
VTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM Slideshow
Річна інформація емітента за 2013 рік.

Річна інформація емітента цінних паперів

І. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента

Публічне акціонерне товариство "Форум Сателіт",

14309600,

вулиця Героїв космосу, будинок 4, м. Київ, 03148,

+380 (44) 407-14-28

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

 

18.04.2014

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію

forumsatellite.kiev.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора – фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності

Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Інтелект-Капітал», 36391522

 

5. Інформація про загальні збори

Вид загальних зборів - чергові.

Дата проведення: 11.04.2013 року.

Кворум зборів: 71,5166% до загальної кількості голосів.

Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:

1. Обрання робочих органів Загальних зборів акціонерів ПАТ «Форум Сателіт».

2. Звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Форум Сателіт» за 2012 рік та завдання на 2013 рік, затвердження річного звіту Товариства за 2012р.

3. Звіт Наглядової ради ПАТ «Форум Сателіт» та затвердження звіту Наглядової ради.

4. Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «Форум Сателіт» за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Затвердження порядку використання прибутку (покриття збитків) за підсумками фінансово-господарської діяльності ПАТ «Форум Сателіт» у 2012 році.

6. Прийняття рішення про схвалення значних правочинів, які вчинялися ПАТ «Форум Сателіт» у період  з 11 квітня 2012року  до  11 квітня 2013 року,  якщо вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2011 рік.

7. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які  можуть вчинятися ПАТ «Форум Сателіт» протягом одного  року,  якщо вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності Товариства. Про надання повноважень щодо укладення таких правочинів та підписання документів пов’язаних з ними.

 

Від акціонерів не надходили пропозиції до переліку питань порядку денного.

Збори затвердили звіт Голови Правління за 2012 рік та завдання на 2013 рік, звіт Наглядової ради, висновок і звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «Форум Сателіт» за 2012 рік та основні напрями діяльності ПАТ «Форум Сателіт» на 2013 рік.

Враховуючи від'ємний фінансовий результат 2012 року Збори прийняли рішення не виплачувати дивіденди.

Щодо значних правочинів Збори вирішили:

1. Прийняти рішення про схвалення  значних правочинів, які вчинялися Товариством протягом «11» квітня 2012 року – «11» квітня 2013 року,  якщо вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними  річної фінансової звітності Товариства за 2011 рік, в тому числі Договір позики №26-2012 від 26 липня 2012 року з позикодавцем - компанією «СЕКЛЕКС ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД» («SECLEX HOLDINGS LIMITED»).

2. Надати попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року, з 11 квітня 2013 року до 11 квітня 2014 року, якщо вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2012 р. – 2013 р., в тому числі укладення та підписання Головою Правління ПАТ «Форум Сателіт» за період до 11 квітня 2014р., контрактів, договорів підряду, позики, іпотеки, кредиту, купівлі продажу, оренди (найму), інших правочинів, на суму не більше як 50 млн. грн. включно. Підтвердити, що такі правочини вчиняються у відповідності до Статуту Товариства та чинного законодавства. Надати повноваження Голові правління ПАТ «Форум Сателіт» для укладення та підписання значних правочинів і документів пов’язаних з ними, після схвалення їх Наглядовою радою Товариства.

 

Позачергові збори не ініціювались та не проводились.

 

6. Інформація про дивіденди.

Нарахування дивідендів за 2011 та 2012 роки не проводилось у зв’язку зі збитками на підставі рішень відповідних загальних зборів акціонерів.

 

 

ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

14000

13878

Основні засоби (за залишковою вартістю)

142

187

Довгострокові фінансові інвестиції

0

0

Запаси

22

22

Сумарна дебіторська заборгованість

1751

915

Грошові кошти та їх еквіваленти

4

0

Власний капітал

-4882

-2998

Статутний капітал

850

850

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-5740

-3856

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

11376

11376

Поточні зобов'язання і забезпечення

7506

5500

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

-1884

-1383

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

-1884

-1383

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)

3400000

3400000

Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного періоду

загальна номінальна вартість

0

0

у відсотках від статутного капіталу

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом  періоду

0

0

 

Голова правління Коваль В.В. підтверджує достовірність наведеної інформації.