Короткі новини

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisi elit, ut labore et dolore.

 

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisi elit, ut labore et dolore.

 
VTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM Slideshow
Річна інформація емітента за 2015 рік

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітента цінних паперів ПАТ «ФОРУМ САТЕЛІТ» за 2015 рік

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента

Публічне акціонерне товариство "Форум Сателіт", ЄДРПОУ 14309600, вулиця Героїв космосу, будинок 4, м. Київ, 03148, +38044-407-14-28

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

25.04.2016

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію

forumsatellite.kiev.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності

Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Інтелект-Капітал», 36391522

5. Інформація про загальні збори.

Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 16.04.2015. Кворум зборів: 71,4866% до загальної кількості голосів.

Перелік питань, що розглядалися на чергових загальних зборах: 1.Обрання робочих органів Загальних зборів акціонерів ПАТ «Форум Сателіт». 2.Звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Форум Сателіт» за 2014р. та завдання на 2015р., затвердження річного звіту Товариства за 2014р. 3.Звіт Наглядової ради ПАТ «Форум Сателіт» та затвердження звіту Наглядової ради. 4.Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «Форум Сателіт» за 2014р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 5.Затвердження порядку використання прибутку (покриття збитків) за підсумками фінансово-господарської діяльності ПАТ «Форум Сателіт» у 2014р. 6.Прийняття рішення про схвалення значних правочинів, які вчинялися ПАТ «Форум Сателіт» у період з 12.04.2014 до 15.04.2015,  якщо вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25% вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2013р. 7.Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які  можуть вчинятися ПАТ «Форум Сателіт» протягом одного року,  якщо вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25% вартості активів за даними останньої річної звітності Товариства. Про надання повноважень щодо укладення таких правочинів та підписання документів пов’язаних з ними.

Збори обрали робочі органи, розглянули та затвердили звіт Правління, річний звіт Товариства за 2014р. та завдання на 2015р., звіт Наглядової ради, звіт і висновки Ревізійної комісії за 2014р. Зборами прийнято рішення не розподіляти прибуток за 2014р. у зв'язку з його відсутністю, дивіденди не нараховувати. По питанню №6 Зборами схвалено значні правочини, які вчинялися Товариством за період з 12.04.2014 до 15.04.2015. По питанню №7 - надано попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з 16.04.2015 по 16.04.2016 (включно), та надано повноваження Голові правління  ПАТ «Форум Сателіт» на  укладення та підписання контрактів, договорів підряду, позики, іпотеки, купівлі-продажу, оренди (найму), інших правочинів, на суму не більше як 50 млн.грн. включно, після схвалення таких правочинів Наглядовою радою Товариства.

Позачергові збори у звітному періоді не ініціювались та не проводились.

6. Інформація про дивіденди: у 2014-2015 роках дивiденди за підсумком 2013 та 2014 років не нараховувались та не виплачувались у зв'язку з відсутністю прибутку на підставі рішень відповідних річних загальних зборів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

17039

15840

Основні засоби (за залишковою вартістю)

537

65

Довгострокові фінансові інвестиції

0

0

Запаси

22

22

Сумарна дебіторська заборгованість

4578

2799

Грошові кошти та їх еквіваленти

0

17

Власний капітал

-16399

-16415

Статутний капітал

850

850

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-17257

-17273

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

19869

19524

Поточні зобов'язання і забезпечення

13569

12731

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

0

-11533

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

0

-11533

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)

3400000

3400000

Цінні папери власних випусків протягом звітного періоду не викуплялись

 

Завантажити річний звіт