Короткі новини

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisi elit, ut labore et dolore.

 

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisi elit, ut labore et dolore.

 
VTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM Slideshow
Річна інформація емітента за 2012 рік

Річна інформація емітента

за 2012 рік

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента:

Публічне акціонерне товариство "Форум Сателіт"

1.2. Організаційно-правова форма:

Акціонерне товариство

1.3. Місцезнаходження емітента:

вулиця Героїв космосу, будинок 4, м. Київ, Святошинський, 03148

1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:

14309600

1.5. Міжміський код та телефон:

+380 (44) 407-14-28

1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента:

Виписка з ЄДРПОУ ААВ №452488

1.7. Дата державної реєстрації:

18.08.1994

1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:

forumsatellite.kiev.ua

2. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента - підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

13878

14291

Основні засоби (за залишковою вартістю)

187

264

Довгострокові фінансові інвестиції

0

0

Запаси

22

44

Сумарна дебіторська заборгованість

915

647

Грошові кошти та їх еквіваленти

0

8

Власний капітал

-2998

1703

Статутний капітал

850

850

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-3856

845

Довгострокові зобов'язання

11376

9614

Поточні зобов'язання

5500

2974

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

-1,38

-2

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

-1,38

-2

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)

3400000

3400000

Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного періоду

загальна номінальна вартість

0

0

у відсотках від статутного капіталу

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду

0

0

Вартість чистих активів

-2998

1703

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників

Вищий орган управління емітента – загальні збори акціонерів. Поточною діяльністю керує Правління. Захищає права акціонерів та контролює роботу Правління Наглядова рада. Контролює фінансово-господарську діяльність емітента Ревізійна комісія.

Інформація про посадових осіб емітента:

Голова Наглядової ради - Панченко Олег Анатолійович. 1962 року народження. Освіта: Іркутський політехнічний інститут, 1990. Призначений на посаду Голови Наглядової ради рішенням загальних зборів 11.04.2012 (Протокол №1 від 11.04.2012) строком на 3 роки. Повноваження та обов'язки визначені трудовим контрактом, Положенням про Наглядову раду, Статутом та чинним законодавством. Виплата винагороди в будь-якій формі не передбачена. Частки в статутному капіталі емітента не має.  Стаж керівної роботи - 4 роки. Попередні посади – безробітний з 2008 року.  Не працює та не займає посад на інших підприємствах. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Дозволу на розкриття паспортних даних не отримано.

Член Наглядової ради - Осадчий Віктор Миколайович. 1964 року народження. Освіта: Катюжанське вище професійне училище, 1982. Призначений на посаду члена Наглядової ради рішенням загальних зборів 11.04.2012 (Протокол №1 від 11.04.2012) строком на 3 роки. Повноваження та обов'язки визначені трудовим контрактом, Положенням про Наглядову раду, Статутом та чинним законодавством. Виплата винагороди в будь-якій формі не передбачена. Частки в статутному капіталі емітента не має.  Стажу керівної роботи немає. Попередні посади – безробітний з 2008 року. Не працює та не займає посад на інших підприємствах. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Дозволу на розкриття паспортних даних не отримано.

Член Наглядової ради - Баленко Ігор Миколайович. 1958 року народження. Освіта: Вища, Державний педагогічний інститут іноземних мов, 1984. Займає посаду члена Наглядової ради з 05.04.2002. Рішенням загальних зборів 11.04.2012 (Протокол №1 від 11.04.2012) переобраний на повторний термін строком на 3 роки. Повноваження та обов'язки визначені трудовим контрактом, Положенням про Наглядову раду, Статутом та чинним законодавством. Виплата винагороди в будь-якій формі не передбачена. Частка в статутному капіталі емітента - 0,00003% - 1 акція.  Стаж керівної роботи - 21 рік. Попередні посади: 2002-2007 - член Наглядової ради "ФОРУМ САТЕЛІТ".  Основне місце роботи з 2007 - ТОВ «Гарантія-Трейд» (код ЄДРПОУ 22958488, адреса: м. Київ, вул. Набережно-Хрещатицька, 25), генеральний директор з 2007 року.  Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Дозволу на розкриття паспортних даних не отримано.

Голова Правління - Коваль Валентин Володимирович. 1982 року народження. Освіта: Вища, Академія адвокатури України, 2005. Призначений на посаду Голови Правління рішенням загальних зборів 11.04.2012 (Протокол №1 від 11.04.2012) строком на 5 років. Повноваження та обов'язки визначені трудовим контрактом, Положенням про Правління, Статутом та чинним законодавством. Винагороди за 2012 рік - 148,4 тис. грн., виплачена в грошовій формі. Частки в статутному капіталі емітента не має.  Стаж керівної роботи - 3 роки. Попередні посади - керівник юридичного відділу ТОВ «Український клуб» (2005-2008), юрисконсульт ТОВ «КДД Груп», «Персональна електроніка»,ТОВ «Форум Менеджмент Груп» (2008-2012). Не працює та не займає посад на інших підприємствах. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Дозволу на розкриття паспортних даних не отримано.

Член Правління, головний бухгалтер - Руденко Вікторія Володимирівна. 1975 року народження. Освіта: Вища, Український фінансово-економічний інститут, 1999. Призначена на посаду члена Правління рішенням загальних зборів 11.04.2012 (Протокол №1 від 11.04.2012) строком на 5 років. Займає посаду головного бухгалтера з 03.07.2012. Повноваження та обов'язки визначені трудовим контрактом, Положенням про Правління, Статутом та чинним законодавством. Винагорода за 2012 рік - 63 тис. грн., виплачена в грошовій формі. Виплата додаткової винагороди як члену Правління не передбачена. Частки в статутному капіталі емітента не має.  Стаж керівної роботи - 5 років. Попередні посади - головний бухгалтер ТОВ «Сан Торі» 2008-2011). Не працює та не займає посад на інших підприємствах. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Дозволу на розкриття паспортних даних не отримано.

Член Правління - Романенко Тамара Миколаївна. 1949 року народження. Освіта: Індустріальний Білоцерківський технікум, бухгалтер. Займає посаду члена Правління з 14.04.2011. Призначена на посаду члена Правління повторно рішенням загальних зборів 11.04.2012 (Протокол №1 від 11.04.2012) строком на 5 років. Повноваження та обов'язки визначені трудовим контрактом, Положенням про Правління, Статутом та чинним законодавством. Виплата винагороди як члену Правління не передбачена. Працює в товаристві з 2003 на посаді бухгалтера. Частки в статутному капіталі емітента не має. Стажу керівної роботи немає.  Не працює та не займає посад на інших підприємствах. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Дозволу на розкриття паспортних даних не отримано.

Голова Ревізійної комісії - Котьолкіна Любов Віталіївна. 1980 року народження. Освіта: Вища, Київський міжнародний університет, 2003. Призначена на посаду Голови Ревізійної комісії рішенням загальних зборів 11.04.2012 (Протокол №1 від 11.04.2012) строком на 3 роки. Повноваження та обов'язки визначені трудовим контрактом, Положенням про Ревізійну комісію, Статутом та чинним законодавством. Виплата винагороди в будь-якій формі не передбачена. Частки в статутному капіталі емітента не має.  Стаж керівної роботи - 5 років. Попередні посади та основне місце роботи - ПАТ "Славутич" (код ЄДРПОУ 04594640, адреса: м. Київ, вул. Миколи Пимоненка, 13), Голова Правління з 2008 року.  Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Дозволу на розкриття паспортних даних не отримано.

Член Ревізійної комісії - Маркевич Ольга Олександрівна. 1953 року народження. Освіта: Вища, Київський державний університет, 1975. Призначена на посаду члена Ревізійної комісії рішенням загальних зборів 11.04.2012 (Протокол №1 від 11.04.2012) строком на 3 роки. Повноваження та обов'язки визначені трудовим контрактом, Положенням про Ревізійну комісію, Статутом та чинним законодавством. Виплата винагороди в будь-якій формі не передбачена. Частки в статутному капіталі емітента не має.  Стажу керівної роботи немає. Попередні посади: ФОП (2008-2010). Пенсіонер. Не працює та не займає посад на інших підприємствах. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Дозволу на розкриття паспортних даних не отримано.

Член Ревізійної комісії - Панченко Наталія Ігорівна. 1969 року народження. Освіта: Київський торгово-економічний технікум, 1989. Займає посаду члена Ревізійної комісії з 30.10.2007. Призначена на посаду члена Ревізійної комісії повторно рішенням загальних зборів 11.04.2012 (Протокол №1 від 11.04.2012) строком на 3 роки. Повноваження та обов'язки визначені трудовим контрактом, Положенням про Ревізійну комісію, Статутом та чинним законодавством. Виплата винагороди в будь-якій формі не передбачена. Частка в статутному капіталі емітента - 0,00003% - 1 акція.  Стаж керівної роботи - 3 роки. Попередні посади: ТОВ «ПАН Буд», директор (2006-2008). Не працює та не займає посад на інших підприємствах. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Дозволу на розкриття паспортних даних не отримано.

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій

Юридичні особи: 7 юридичних осіб – 62,2507% статутного капіталу, з них 2 юридичних особи мають частки 10% СК та більше, а саме:

DRGN LІMІTED, реєстраційний номер 111306, місцезнаходження: Themіstokles Dervіs 3 Julіa House, Nіcosіa, Кіпр. Учаснику належить 15,226% від загальної кількості акцій (часток, паїв).

Sherborne Іnvest Lіmіted, реєстраційний номер 557616, місцезнаходження: А.С. 3175, РОУД ТАУН, ТОРТОЛА, Brіtіsh Vіrgіn Іsland, Британські Віргінські о-ви. Учаснику належить 10,3387% від загальної кількості акцій (часток, паїв).

Фізичні особи: 527 фізичних осіб, яким належить 37,7493% статутного капіталу, з них 1 фізична особа має частку 36,85%.

4. Інформація про випуски акцій

Випуск зареєстровано 11.05.2010 року,

номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 179/1/10,

орган, що зареєстрував випуск - Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку,

код цінного папера - UA4000069199,

тип цінного папера – Акція проста бездокументарна іменна,

форма існування та форма випуску - Бездокументарні іменні,

номінальною вартістю 0,25 грн. у кількості 3400000 штук, загальною номінальною вартістю 850000 грн., що складає 100% у статутному капіталі.

Торгівля цінними паперами емітента у 2012 році здійснювалась на внутрішньому ринку. Фактів лістингу акцій емітента на фондових біржах не було.

Станом на дату складання цього звіту акції товариства включені до Біржового списку ПАТ "Українська біржа" в категорію позалістингових цінних паперів.

Додаткових випусків акцій та будь-яких інших цінних паперів та їх похідних у 2012 році не було. Акції власної емісії емітент не викупляв.

Обслуговує випуск акцій емітента депозитарій ПАТ "НДУ" на підставі договору № Е-5123/п від “04” лютого 2013 року. До 04.02.2013 року обслуговування випуску акцій емітента здійснював депозитарій ПрАТ "ВДЦП". Зміна депозитарію відбулась на виконання вимог чинного законодавства України.

6. Інформація про загальні збори
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 11.04.2012 року. Кворум зборів: 71,49% до загальної кількості голосів.

Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:

1) Обрання робочих органів загальних зборів акціонерів ПАТ «Форум Сателіт».

2) Звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Форум Сателіт» за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

3) Звіт Наглядової ради ПАТ «Форум Сателіт» за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4) Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «Форум Сателіт» за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5) Затвердження порядку використання прибутку (покриття збитків) за підсумками фінансово-господарської діяльності ПАТ «Форум Сателіт» за 2011 рік.

6) Визначення основних напрямів діяльності ПАТ «Форум Сателіт» на 2012 рік.

7) Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, обрання членів Наглядової ради. Обрання Голови Наглядової ради Товариства з числа обраних членів Наглядової ради. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

8) Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Правління. Обрання членів Правління. Обрання Голови Правління з числа обраних членів Правління Товариства.

9) Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії, обрання членів Ревізійної комісії. Обрання Голови Ревізійної комісії з числа обраних членів Ревізійної комісії.

10) Прийняття рішення про схвалення значних правочинів, які вчинялися Товариством протягом «14» квітня 2011 року – «10» квітня 2012 року, якщо вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2010 рік та 2011 рік відповідно.

11) Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися протягом одного року, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2011 рік. Про надання повноважень щодо затвердження істотних умов правочинів та підписання документів, пов’язаних з укладенням значних правочинів.

Від акціонерів не надходили пропозиції до переліку питань порядку денного.

Збори затвердили звіти Голови Правління, Наглядової ради за 2011 рік, висновок і звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «Форум Сателіт» за 2011 рік та основні напрями діяльності ПАТ «Форум Сателіт» на 2012 рік.

Враховуючи від'ємний фінансовий результат 2011 року Збори прийняли рішення не виплачувати дивіденди та покрити збитки за рахунок прибутків, які будуть одержані  у  2012 р. та наступних роках.

Збори переобрали органи управління товариством у повному складі та затвердили наступне:

1. Припинити повноваження Голови Наглядової ради Школьніка В.Я. та двох членів Наглядової ради: Баленка І.М., Блуділіної Л.В.  Обрати Головою Наглядової ради Панченко Олега Анатолійовича, членами - Баленко Ігоря Миколайовича та Осадчого Віктора Миколайовича строком на 3 роки. Затвердити умови цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради. Визначити, що Голова та члени Наглядової ради здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Уповноважити Голову Правління на підписання цивільно-правових договорів з  Головою та членами Наглядової ради.

2. Припинити повноваження Правління ПАТ «Форум Сателіт» у складі: Голови Правління Макаренко О.І., двох членів Єфремова М.С., Романенко Т.М. Обрати Головою Правління Коваля Валентина Володимировича, членами - Руденко Вікторію Володимирівну та Романенко Тамару Миколаївну.

3. Припинити повноваження Ревізійної комісії у складі: Дьомкіної Тетяни Олексіївни, Панченко Наталії Ігорівни, Волотовського Олександра Васильовича. Обрати Котьолкіну Любов Віталіївну Головою Ревізійної комісії, членами - Панченко Наталію Ігорівну та Маркевич Ольгу Олександрівну.

Щодо значних правочинів Збори вирішили:

1. Прийняти рішення про схвалення  значних правочинів, які вчинялися Товариством протягом «14» квітня 2011 року – «10» квітня 2012 року,  якщо вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними  річної фінансової звітності Товариства за 2010 та 2011 роки відповідно. Зокрема, про затвердження укладення 01.11.2011 Договору про внесення змін та доповнень до договору оренди № 01/08 від 02.10.2008.

2. Схвалити укладення та підписання Головою Правління ПАТ «Форум Сателіт» строком на один рік (до 11 квітня 2013 року) контрактів, договорів підряду, купівлі-продажу, оренди (найму), інших правочинів, на суму не більш як 15,00 млн. грн. включно. Надати повноваження Голові Правління ПАТ «Форум Сателіт» для укладення та підписання значних правочинів після  схвалення їх Наглядовою радою Товариства.

Позачергові збори не ініціювались та не проводились.

--- *** ---

7. Інформація про дивіденди

У 2011-2012 роках дивіденди за підсумком 2011 та 2010 років не нараховувались та не

виплачувались у зв'язку зi збитками на підставі рішень річних загальних зборів акціонерів.

8. Інформація щодо аудиторського висновку

Інформація про аудитора (аудиторську фірму), який здійснив аудиторську перевірку емітента: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Інтелект-Капітал», код за ЄДРПОУ 36391522.

Місцезнаходження: вул. Чистяківська, 2 оф. 307, м. Київ, 03062.

Аудитор має ліцензію на цей вид діяльності 4255, що видана: Аудиторська палата України 12.02.2009 року.

Контактний телефон: (044) 517-22-77, (097) 620-78-99, факс: (044) 516-44-80, (044) 516-87-69.

ТОВ «Аудиторська фірма «Інтелект-Капітал» на підставі договору про надання аудиторських

послуг № 15/02-1А від 15.02.2013 провела перевірку фінансової звітності емітента за період з

01.01.2012 по 31.12.2012 станом на 31.12.2012.  Аудиторська фірма має свідоцтво ДКЦПФР серії

АБ  № 000883 від 25.03.2009 (чинне до 12.02.2014) та свідоцтво АПУ про відповідність системи

контролю якості №0333 (рішення АПУ №264/4 від 31.01.2013).

Загальний висновок аудитора (аудиторської фірми):

На думку аудитора, за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться в параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Публічного акціонерного товариства «Форум Сателіт» за період з 01 січня 2012 року по 31 грудня 2012 року, станом на 31 грудня 2012 року, його фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності.

9. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії та іншого оприлюднення

Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

23.04.2013

(дата)

Річна інформація розміщена у пресі – газета «Бюлетень. Цінні папери України»

№79 від 25.04.2013

10. Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Голова Правління

Коваль Валентин Володимирович

(найменування посади)

(підпис)

(ініціали та прізвище керівника)

М. П.

23.04.2013

(дата)