Короткі новини

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisi elit, ut labore et dolore.

 

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisi elit, ut labore et dolore.

 
VTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM Slideshow
Публічне акціонерне товариство «Форум Сателіт»» повідомляє про проведення Загальних зборів акціонерів 11.04.2013 р.

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР !

Публічне акціонерне товариство  «Форум Сателіт»» повідомляє про проведення

Загальних зборів акціонерів, які

відбудуться 11 квітня 2013 року о11.00год. в приміщенні Товариства, яке знаходиться  за адресою: м. Київ, Героїв Космосу, 4, офіс №44.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів  для участі у загальних зборах з  10 год 00хв. до

10 год. 50хв. При собі мати документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам  акціонерів  додатково  довіреність.

Дата  складення  переліку  акціонерів,  які мають право на участь у загальних зборах –

05 квітня 2013 року.

Порядок денний:

1. Обрання робочих органів Загальних зборів акціонерів ПАТ «Форум Сателіт».

2. Звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Форум Сателіт» за 2012 рік та завдання на 2013 рік, затвердження річного звіту Товариства за 2012р.

3. Звіт Наглядової ради ПАТ «Форум Сателіт» та затвердження звіту Наглядової ради.

4. Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «Форум Сателіт» за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Затвердження порядку використання прибутку (покриття збитків) за підсумками фінансово-господарської діяльності ПАТ «Форум Сателіт» у 2012 році.

6. Прийняття рішення про схвалення значних правочинів, які вчинялися ПАТ «Форум Сателіт» у період  з 11 квітня 2012року  до  11 квітня 2013 року,  якщо вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2011 рік.

7. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які  можуть вчинятися ПАТ «Форум Сателіт» протягом одного  року,  якщо вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності Товариства. Про надання повноважень щодо укладення таких правочинів та підписання документів пов’язаних з ними.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства: (тис. грн.)

НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА

ПЕРІОД

Попередній 2011

Звітний 2012

Усього активів

15201,2

14687,9

Основні засоби

13008,4

13140.8

Довгострокові фінансові інвестиції

---

---

Запаси

43,6

21.8

Сумарна дебіторська заборгованість

640,2

565,9

Грошові кошти та їх еквіваленти

8,2

0,1

Нерозподілений прибуток

-8929,0

-6283.8

Власний капітал

- 2710,7

-5355.9

Статутний капітал

850,0

850,0

Довгострокові зобов’язання

6614,4

6614.4

Поточні зобов’язання

5876,1

2717.50

Чистий прибуток(збиток)

-1980,1

-1426.8

Середньорічна кількість акцій(штук)

3 400 000

3 400 000

Кількість власних акцій викуплених протягом періоду(штк)

---

---

Загальна сума коштів ,витрачених  на викуп власних акцій протягом періоду

---

---

Чисельність працівників на кінець періоду(осіб)

8

10

Порядок ознайомлення акціонерів  з  матеріалами,  з  якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів

Від  дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство  надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень  з  питань  порядку  денного,  за місцезнаходженням Товариства  у  робочі  дні,  робочий  час з 10.00 до 16.00, 8 поверх, офіс 802, а в день проведення загальних зборів - також  у місці  їх  проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з вищезазначеними документами – Голова правління Коваль В.В.

Тел. Для довідок: (044)  407-14-21