Короткі новини

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisi elit, ut labore et dolore.

 

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisi elit, ut labore et dolore.

 
VTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM Slideshow
Повідомлення про проведення чергових Загальних зборів акціонерів 11.04.2012 р.

Публічне акціонерне товариство «Форум Сателіт»

(Код ЄДРПОУ   14309600)

Публічне акціонерне товариство «Форум Сателіт», 03148 м. Київ, вул. Героїв Космосу,4

Повідомляє  про проведення чергових  Загальних зборів акціонерів та їх порядок денний.

Дата,  час та місце ,  куди  мають  прибути  акціонери  для  проведення загальних зборів:

11 квітня 2012 року о 11.10 год. 03148, м. Київ, вул.. Героїв Космосу, 4, офіс 802.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для  участі у загальних зборах:

з 10 год.10 хв. до 11 год. 00 хв. 11 квітня  2012 року. При собі мати документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам  акціонерів  додатково  довіреність.

Дата  складення  переліку  акціонерів,  які мають право на участь у загальних зборах:

05.04.2012 р.

Перелік питань, що виносяться на голосування:

Порядок денний:

1) Обрання робочих органів загальних зборів акціонерів ПАТ «Форум Сателіт».

2) Звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Форум Сателіт» за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

3) Звіт Наглядової ради ПАТ «Форум Сателіт» за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4) Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «Форум Сателіт» за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5) Затвердження порядку використання прибутку (покриття збитків) за підсумками фінансово-господарської діяльності ПАТ «Форум Сателіт» за 2011 рік.

6) Визначення основних напрямів діяльності ПАТ «Форум Сателіт» на 2012 рік.

7) Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, обрання членів Наглядової ради. Обрання Голови Наглядової ради Товариства з числа обраних членів Наглядової ради. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

8) Прийняття рішення про  припинення  повноважень  діючого складу Правління. Обрання   членів  Правління. Обрання Голови Правління з числа обраних членів Правління Товариства.

9) Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії, обрання членів Ревізійної комісії. Обрання Голови Ревізійної комісії з числа обраних членів Ревізійної комісії.

10) Прийняття рішення про схвалення  значних правочинів, які вчинялися Товариством протягом «14» квітня 2011 року – «10» квітня 2012 року,  якщо вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними  річної фінансової звітності Товариства за 2010 рік та 2011 рік відповідно.

11) Прийняття рішення про попереднє схвалення  значних правочинів,  які можуть вчинятися протягом одного року, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2011 рік. Про надання повноважень щодо затвердження істотних умов правочинів та підписання документів, пов’язаних з укладенням значних правочинів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства : (тис. грн.)

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 р.

(тис. грн.)

Найменування показника

період

звітний

попередній

Усього активів

15201,2

16420,2

Основні засоби (залишкова вартість)

13008,4

13583,3

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

43,6

59,9

Сумарна дебіторська заборгованість

640,2

1244,9

Грошові кошти та їх еквіваленти

8,2

2,2

Нерозподілений прибуток (збиток)

-8929,0

-6948,9

Власний капітал

2710,7

4690,8

Статутний капітал

850,0

850,0

Довгострокові зобов’язання

6614,4

5397,2

Поточні зобов’язання

5876,1

6332,2

Чистий прибуток (збиток)

-1980,1

-1834,1

Середньорічна кількість акцій (шт.)

3 400 000

3 400 000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

8

7

Порядок ознайомлення акціонерів  з  матеріалами,  з  якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів

Від  дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство  надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень  з  питань  порядку  денного,  за місцезнаходженням Товариства, а саме: м. Київ, вул. Героїв Космосу, 4, 8-й поверх, офіс 802, «09» березня 2012 р. з 10.00 до 15.00 години. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами порядку денного є  Голова Правління ПАТ «Форум Сателіт» Макаренко Олена Іванівна.

Тел. Для довідок: ( 044)  407-14-21)