Короткі новини

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisi elit, ut labore et dolore.

 

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisi elit, ut labore et dolore.

 
VTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM Slideshow
Публічне акціонерне товариство «Форум Сателіт» повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціонерів 11 квітня 2014 року.

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР !

Публічне акціонерне товариство  «Форум Сателіт»» повідомляє про проведення

Загальних зборів акціонерів,

які відбудуться 11 квітня 2014 року о11.00 год. в приміщенні Товариства, яке знаходиться  за адресою: м. Київ, Героїв Космосу, 4, офіс №44.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів  для участі у загальних зборах з  10 год. 00хв. до 10 год. 50хв. При собі мати документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам  акціонерів  додатково  довіреність.

Дата  складення  переліку  акціонерів,  які мають право на участь у загальних зборах – 07 квітня 2014 року.

Порядок денний:

1. Обрання робочих органів Загальних зборів акціонерів ПАТ «Форум Сателіт».

2. Звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Форум Сателіт» за 2013 рік та завдання на 2014 рік, затвердження річного звіту Товариства за 2013р.

3. Звіт Наглядової ради ПАТ «Форум Сателіт» та затвердження звіту Наглядової ради.

4. Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «Форум Сателіт» за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Затвердження порядку використання прибутку (покриття збитків) за підсумками фінансово-господарської діяльності ПАТ «Форум Сателіт» у 2013 році.

6. Прийняття рішення про схвалення значних правочинів, які вчинялися ПАТ «Форум Сателіт» у період  з 12 квітня 2013року  до 11 квітня 2014 року,  якщо вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік.

7. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які  можуть вчинятися ПАТ «Форум Сателіт» протягом одного  року,  якщо вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності Товариства. Про надання повноважень щодо укладення таких правочинів та підписання документів пов’язаних з ними.

8. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової Ради Товариства.

9. Обрання членів Наглядової Ради Товариства.

10. Обрання Голови Наглядової Ради Товариства з числа обраних членів  Наглядової Ради.

11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової Ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової Ради.

12. Внесення змін до Статуту Товариства:

- затвердження нової редакції Статуту Товариства;

- затвердження уповноваженої особи на підписання Статуту в новій редакції.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства: (тис. грн.)

НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА

ПЕРІОД

Попередній 2012

Звітний 2013

Усього активів

14687,9

14000,4

Основні засоби

13140.8

11722,6

Довгострокові фінансові інвестиції

---

---

Запаси

21.8

21.8

Сумарна дебіторська заборгованість

565,9

1397,9

Грошові кошти та їх еквіваленти

0,1

4,1

Нерозподілений прибуток

-14637,6

-16522,3

Власний капітал

-2997,9

-4882,6

Статутний капітал

850,0

850,0

Довгострокові зобов’язання

6614.4

8376,0

Поточні зобов’язання

2717.50

4806,1

Чистий прибуток(збиток)

-1426.8

-1884,7

Середньорічна кількість акцій(штук)

3 400 000

3 400 000

Кількість власних акцій викуплених протягом періоду(штк)

---

---

Загальна сума коштів ,витрачених  на викуп власних акцій протягом періоду

---

---

Чисельність працівників на кінець періоду(осіб)

10

10

Порядок ознайомлення акціонерів  з  матеріалами,  з  якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів

Від  дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство  надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень  з  питань  порядку  денного,  за місцезнаходженням Товариства  у  робочі  дні,  робочий  час з 10.00 до 16.00, 8 поверх, офіс 802, а в день проведення загальних зборів - також  у місці  їх  проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з вищезазначеними документами – Голова правління Коваль В.В.

 

Тел. Для довідок: (044)  407-14-21