Короткі новини

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisi elit, ut labore et dolore.

 

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisi elit, ut labore et dolore.

 
VTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM Slideshow
Особлива інформація від 04.07.2012р.

 

Титульний аркуш Повідомлення

 

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

 

Голова правління

Коваль В.В.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

МП

04.07.2012

(дата)

 

Особлива інформація емітента

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

Публічне акціонерне товариство "ФОРУМ САТЕЛІТ"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

Акціонерне товариство

1.3. Місцезнаходження

03148 м.Київ, вул.Героїв Космосу, 4

1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

14309600

1.5. Міжміський код та телефон, факс

+380 (44) 407-14-21, +380 (44) 403-84-74

1.6. Електронна поштова адреса

office@ritm.net.ua

2. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

 

2.1. Повідомлення розміщено у стрічці новин

03.07.2012

(дата)

2.2. Повідомлення

№122 Бюлетень "Бюлетень. Цінні папери України"

05.07.2012

опубліковано у

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

2.3. Повідомлення розміщено на сторінці

в мережі Інтернет

(адреса сторінки)

(дата)


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

Дата прийняття рішення

Зміни (призначено або звільнено)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Володіє часткою у статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

03.07.2012

призначено

Головний бухгалтер

Руденко Вікторія Володимирівна

- - -

0

Зміст інформації:

Згідно Наказу №10-К від 03.07.2012р. Головним бухгалтером ПАТ "Форум Сателіт" призначено Члена Правління Товариства Руденко Вікторію Володимирівну (згоди на розкриття паспортних даних не надано).

Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє.

Призначена на посаду безстроково.

Протягом своєї діяльності обіймала посади: бухгалтер, головний бухгалтер.

Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.