Короткі новини

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisi elit, ut labore et dolore.

 

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisi elit, ut labore et dolore.

 
VTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM Slideshow
Особлива інформація від 04.07.2012

Титульний аркуш Повідомлення

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правління

Коваль В.В.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

МП

04.07.2012

(дата)

Особлива інформація емітента

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

Публічне акціонерне товариство "ФОРУМ САТЕЛІТ"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

Акціонерне товариство

1.3. Місцезнаходження

03148 м.Київ, вул.Героїв Космосу, 4

1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

14309600

1.5. Міжміський код та телефон, факс

+380 (44) 407-14-21, +380 (44) 403-84-74

1.6. Електронна поштова адреса

office@ritm.net.ua

2. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

2.1. Повідомлення розміщено у стрічці новин

03.07.2012

(дата)

2.2. Повідомлення

№122 Бюлетень "Бюлетень. Цінні папери України"

05.07.2012

опубліковано у

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

2.3. Повідомлення розміщено на сторінці

в мережі Інтернет

(адреса сторінки)

(дата)


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення

Зміни (призначено або звільнено)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Володіє часткою у статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

02.07.2012

звільнено

Головний бухгалтер

Єфремов Микола Семенович

- - -

0

Зміст інформації:

Головного бухгалтера ПАТ "Форум Сателіт" Єфремова Миколу Семеновича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) звільнено згідно Наказу №9-К від 02.07.2012р. та поданої заяви про звільнення за власним бажанням.

Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє.

Перебував на посаді з 22.09.2003р. по 02.07.2012р.

Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.