Короткі новини

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisi elit, ut labore et dolore.

 

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisi elit, ut labore et dolore.

 
VTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM Slideshow
Протокол чергових загальних зборів акціонерів 2017

ПРОТОКОЛ №1

чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Форум Сателіт»

 

м. Київ 13 квітня 2017 р.

 

Відповідно до Протоколу Наглядової ради ПАТ «Форум Сателіт» (далі по тексту – Товариство) від «06» лютого 2017 р. скликані чергові Загальні збори акціонерів (далі по тексту – Збори).

Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників, що прибули на Збори, здійснювалась «13» квітня 2017 р. з 10 год. 00 хв. по 10 год. 50 хв. в приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Героїв Космосу, буд. 4, офіс 802.

Реєстрація акціонерів здійснювалась Головою реєстраційної комісії Зорич Г.А. та членом реєстраційної комісії Міхальцовим М.О. за зведеним обліковим реєстром власників іменних цінних паперів станом на «07» квітня 2017 р. (далі по тексту – Реєстр).

Відповідно до даних Реєстру:

- вид цінних паперів – акції прості іменні;

- загальна кількість випущених цінних паперів – 3 400 000 штук;

- загальна кількість акціонерів – 524.

Голова Правління Товариства оголосила зміст Протоколу реєстраційної комісії за підсумками реєстрації акціонерів та їх представників, які беруть участь в Зборах «13» квітня 2017 р.

За підсумками проведеної реєстрації на зборах є присутніми 3 (три) акціонери та їх представники, які володіють 3 370 573 акціями ПАТ «Форум Сателіт», що становить 99,1315% від загальної  кількості акцій.

Кількість акцій, які приймають участь в голосуванні на зборах 3 369 551 шт., що становить 99,1044% від загальної  кількості акцій Товариства.

Згідно зі ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства», голосування  на  загальних  зборах акціонерів проводиться за принципом: одна акція – один голос.

Відповідно до ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства», загальні збори визнаються правомочними, якщо в них беруть участь акціонери, що мають відповідно до Статуту товариства більш як 50 відсотків голосів.

Збори визнано правомочними.

Запропоновано роботу загальних зборів розпочати.

Порядок денний чергових загальних зборів акціонерів доведено до відома акціонерам способом передбаченим Статутом Товариства - персонально  простими листами за 30 днів до дати проведення річних загальних зборів, розміщено інформацію на сайті Товариства forumsatellite.kiev.ua. Повідомлення про проведення річних загальних зборів було опубліковане у офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондовому ринку – 09.03.2017 р. в Бюлетені «Відомості НКЦПФР», №46, стор. 59.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ «Форум Сателіт».

2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів ПАТ «Форум Сателіт».

3. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування, в тому числі для кумулятивного голосування.

4. Звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Форум Сателіт» за 2016 рік та завдання на 2017 рік, затвердження річного звіту Товариства за 2016р.

5. Звіт Наглядової ради ПАТ «Форум Сателіт» та затвердження звіту Наглядової ради.

6. Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «Форум Сателіт» за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

7. Затвердження порядку використання прибутку (покриття збитків) за підсумками фінансово-господарської діяльності ПАТ «Форум Сателіт» у 2016 році.

8. Прийняття рішення про схвалення значних правочинів, які вчинялися ПАТ «Форум Сателіт» у період з 14.04.2016 р. до 13.04.2017 р.,  якщо вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік.

9. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які  можуть вчинятися ПАТ «Форум Сателіт» протягом одного  року,  якщо вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності Товариства. Про надання повноважень щодо укладення таких правочинів та підписання документів пов’язаних з ними.

10. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Правління Товариства.

11. Обрання членів Правління Товариства.

12. Обрання Голови Правління Товариства з числа обраних членів Правління.

13. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової Ради Товариства.

14. Встановлення кількісного складу Наглядової Ради Товариства.

15. Обрання членів Наглядової Ради Товариства.

16. Обрання Голови Наглядової Ради Товариства з числа обраних членів  Наглядової Ради.

17. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової Ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової Ради.

18. Внесення змін та доповнень до Статуту ПАТ «Форум Сателіт» в зв’язку з внесенням змін до Закону України «Про акціонерні товариства». Затвердження нової редакції Статуту Товариства. Обрання уповноваженої особи на підписання Статуту Товариства в новій редакції та проведення державної реєстрації змін до установчих документів Товариства.

19. Внесення змін до Положення про Наглядову Раду ПАТ «Форум Сателіт». Затвердження Положення про Наглядову Раду ПАТ «Форум Сателіт» в новій редакції.

 

По першому питанню порядку денного:

«Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ «Форум Сателіт»

 

Слухали Голову правління ПАТ «Форум Сателіт» Коваля В.В., який запропонував прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування №1.

Проект рішення оголошено на зборах: Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб:

Голова лічильної комісії – Міхальцов М.О., члени лічильної комісії – Козінський В.К., Локтіонова Ю.В.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах. Порядок голосування – одна акція один голос, голосування проводиться за допомогою бюлетенів.

Голосували  по першому питанню:

За -    3 369 551 голосів, що складає 100% голосуючих акцій присутніх на зборах акціонерів;

Проти     -    0;

Утрималось - 0.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб:

Голова лічильної комісії – Міхальцов М.О., члени лічильної комісії – Козінський В.К., Локтіонова Ю.В.

(Протокол №1 Лічильної комісії від 13.04.2017 р.)

 

По другому питанню порядку денного:

«Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів ПАТ «Форум Сателіт»

 

Слухали Голову правління ПАТ «Форум Сателіт» Коваля В.В., який запропонував прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування №2.

Проект рішення оголошено на зборах:

Обрати Головою Загальних зборів акціонерів - Голову правління ПАТ «Форум Сателіт»              Коваля В.В., Обрати секретарем Загальних зборів акціонерів – Баранович Д.Є.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах. Порядок голосування – одна акція один голос, голосування проводиться за допомогою бюлетенів.

Голосували  по другому питанню:

За -    3 369 551 голосів, що складає 100% голосуючих акцій присутніх на зборах акціонерів;

Проти     -    0;

Утрималось - 0.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Обрати Головою Загальних зборів акціонерів - Голову правління ПАТ «Форум Сателіт» - Коваля В.В., Обрати секретарем Загальних зборів акціонерів – Баранович Д.Є.

(Протокол №2 Лічильної комісії від 13.04.2017 р.)

 

По третьому питанню порядку денного:

«Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування, в тому числі для кумулятивного голосування»

 

Слухали Голову правління ПАТ «Форум Сателіт» Коваля В.В., який запропонував прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування №3.

Проект рішення оголошено на зборах: Бюлетені для голосування, в тому числі для кумулятивного голосування засвідчуються печаткою ПАТ «Форум Сателіт» та підписом Голови правління Товариства або особою, що його замінює.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах. Порядок голосування – одна акція один голос, голосування проводиться за допомогою бюлетенів.

Голосували  по третьому питанню:

За -    3 369 551 голосів, що складає 100% голосуючих акцій присутніх на зборах акціонерів;

Проти     -    0;

Утрималось - 0.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Бюлетені для голосування, в тому числі для кумулятивного голосування засвідчуються печаткою ПАТ «Форум Сателіт» та підписом Голови правління Товариства або особою, що його замінює.

(Протокол №3 лічильної комісії від 13.04.2017 р.)

 

По четвертому питанню порядку денного:

«Звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Форум Сателіт» за 2016 рік та завдання на 2017 рік, затвердження річного звіту Товариства за 2016 р.»

 

Слухали Голову правління ПАТ «Форум Сателіт» Коваля В.В., який доповів про результати фінансово-господарської діяльності  ПАТ «Форум Сателіт» за 2016 рік та завдання на 2017 рік. (Звіт додається).

На підставі доповіді Голови правління, запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься бюлетені для голосування №4.

Проект рішення оголошено на зборах: Затвердити річний звіт Товариства за 2016 р.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах. Порядок голосування – одна акція один голос, голосування проводиться за допомогою бюлетенів.

Голосували по четвертому питанню:

За -    3 369 551 голосів, що складає 100% голосуючих акцій присутніх на зборах акціонерів;

Проти     -    0;

Утрималось - 0.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити річний звіт про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

(Протокол №4 лічильної комісії від 13.04.2017 р.)

 

По п’ятому питанню порядку денного:

«Звіт Наглядової ради ПАТ «Форум Сателіт» та затвердження звіту Наглядової ради»

 

Слухали за дорученням Наглядової ради Голову зборів Коваля В.В. з доповіддю. (Доповідь  додається).

Запропоновано прийняти рішення проект якого міститься в бюлетені для голосування №5.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 р.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах. Порядок голосування – одна акція один голос, голосування проводиться за допомогою бюлетенів.

Голосували по п’ятому питанню:

За -    3 369 551 голосів, що складає 100% голосуючих акцій присутніх на зборах акціонерів;

Проти     -    0;

Утрималось - 0.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

(Протокол №5 лічильної комісії від 13.04.2017 р.)

 

По шостому питанню порядку денного:

«Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «Форум Сателіт» за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту»

 

Слухали члена Ревізійної комісії Маркевич О.О., яка ознайомила присутніх з висновками ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 р. (Звіт ревізійної комісії додається).

На підставі доповіді члена Ревізійної комісії Товариства, запропоновано прийняти  рішення проект якого міститься в бюлетені для голосування №6.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 р.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах. Порядок голосування – одна акція один голос, голосування проводиться за допомогою бюлетенів.

Голосували  по шостому питанню:

За -    3 369 551 голосів, що складає 100% голосуючих акцій присутніх на зборах акціонерів;

Проти     -    0;

Утрималось - 0.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 р.

(Протокол №6 лічильної  комісії від 13.04.2017 р.)

 

По сьомому питанню порядку  денного:

«Затвердження порядку використання прибутку (покриття збитків) за підсумками фінансово-господарської діяльності ПАТ «Форум Сателіт» у 2016 році»

 

Слухали Голову зборів Коваля В.В., який повідомив, оскільки Товариство у звітному році відпрацювало зі збитками, то джерело для нарахування  дивідендів відсутнє, також запропонувала покриття збитків за 2016 рік провести за рахунок прибутків, які будуть одержані  у  2017 р. та наступних роках.

На підставі доповіді, запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься бюлетені для голосування №7.

Проект рішення: Не розподіляти прибуток у зв’язку з його відсутністю.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах. Порядок голосування – одна акція один голос, голосування проводиться за допомогою бюлетенів.

Голосували  по сьомому питанню:

За -    3 369 551 голосів, що складає 100% голосуючих акцій присутніх на зборах акціонерів;

Проти     -    0;

Утрималось - 0.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Не розподіляти прибуток у зв’язку з його відсутністю.

(Протокол №7 лічильної комісії від 13.04.2017р.)

 

По восьмому питанню порядку денного:

«Прийняття рішення про схвалення значних правочинів, які вчинялися ПАТ «Форум Сателіт» у період з 14.04.2016 р. до 13.04.2017 р., якщо вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік»

 

Слухали Голову зборів Коваля В.В., який доповів, про необхідність схвалити значні правочини, які вчинялися Товариством з 14.04.2016 р. до 13.04.2017 р., якщо вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік, в тому числі Договір оренди №ОТ 1833 від 10.11.2016 р. з ТОВ «Форум Груп Україна».

На підставі доповіді, запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься бюлетені для голосування №8.

Проект рішення: Схвалити значні правочини, які вчинялися Товариством у період з 14.04.2016 р. до 13.04.2017 р., якщо вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік, в тому числі Договір оренди №ОТ 1833 від 10.11.2016 р. з ТОВ «Форум Груп Україна».

Рішення приймається простою більшістю у ¾ голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах. Порядок голосування – одна акція один голос, голосування проводиться за допомогою бюлетенів.

Голосували  по восьмому питанню:

За -    3 369 551 голосів, що складає 100% голосуючих акцій присутніх на зборах акціонерів;

Проти     -    0;

Утрималось - 0.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Схвалити значні правочини, які вчинялися Товариством у період з 14.04.2016 р. до 13.04.2017 р., якщо вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік, в тому числі Договір оренди №ОТ 1833 від 10.11.2016 р. з ТОВ «Форум Груп Україна».

(Протокол №8 лічильної комісії від 13.04.2017р.)

 

По дев’ятому питанню порядку денного:

«Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які  можуть вчинятися ПАТ «Форум Сателіт» протягом одного  року,  якщо вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності Товариства. Про надання повноважень щодо укладення таких правочинів та підписання документів пов’язаних з ними»

 

Слухали Голову зборів Коваля В.В., який повідомив, що згідно п.3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» передбачена можливість попереднього схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття рішення із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості, якщо на дату проведення зборів неможливо визначити. які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності. З метою економії коштів підприємства, які знадобилися б на скликання позачергових загальних зборів для прийняття рішення стосовно вчинення правочинів, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними фінансової звітності за 2016 рік, варто скористатися передбаченою законодавством можливістю попереднього схвалення значних правочинів. Запропоновано попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року, з 14.04.2017 р. до 14.04.2018 р., якщо вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової  звітності Товариства за 2016-2017 р. Такі правочини вчиняються у відповідності до Статуту Товариства та чинного законодавства. Попередньо схвалити укладення та підписання Головою Правління ПАТ «Форум Сателіт» строком на один рік (до 14.04.2018 року) контрактів, договорів підряду, позики, іпотеки, кредиту, купівлі-продажу, оренди (найму), інших правочинів, на суму не більш як 50 млн. грн. включно. Надати повноваження Голові Правління ПАТ «Форум Сателіт» для укладення та підписання значних правочинів та підписання документів, пов´язаних з ними після схвалення їх Наглядовою радою Товариства.

На підставі доповіді, запропоновано прийняти рішення, проект  якого міститься бюлетені для голосування №9.

Проект рішення: Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року, з 14.04.2017 р. до 14.04.2018 р., якщо вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової  звітності Товариства за 2016-2017 р. Такі правочини вчиняються у відповідності до Статуту Товариства та чинного законодавства. Попередньо схвалити укладення та підписання Головою Правління ПАТ «Форум Сателіт» строком на один рік (до 14.04.2018 року) контрактів, договорів підряду, позики, іпотеки, кредиту, купівлі-продажу, оренди (найму), інших правочинів, на суму не більш як 50 млн. грн. включно. Надати повноваження Голові Правління ПАТ «Форум Сателіт» для укладення та підписання значних правочинів та підписання документів, пов´язаних з ними після схвалення їх Наглядовою радою Товариства.

Рішення приймається простою більшістю у ¾ голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах. Порядок голосування – одна акція один голос, голосування проводиться за допомогою бюлетенів.

Голосували  по дев’ятому питанню:

За -    3 369 551 голосів, що складає 100% голосуючих акцій присутніх на зборах акціонерів;

Проти     -    0;

Утрималось - 0.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року, з 14.04.2017 р. до 14.04.2018 р., якщо вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової  звітності Товариства за 2016-2017 р. Такі правочини вчиняються у відповідності до Статуту Товариства та чинного законодавства. Попередньо схвалити укладення та підписання Головою Правління ПАТ «Форум Сателіт» строком на один рік (до 14.04.2018 року) контрактів, договорів підряду, позики, іпотеки, кредиту, купівлі-продажу, оренди (найму), інших правочинів, на суму не більш як 50 млн. грн. включно. Надати повноваження Голові Правління ПАТ «Форум Сателіт» для укладення та підписання значних правочинів та підписання документів, пов´язаних з ними після схвалення їх Наглядовою радою Товариства.

(Протокол №9 лічильної комісії від 13.04.2017р.)

 

По десятому питанню порядку  денного:

«Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Правління Товариства»

 

Слухали Голову зборів Коваля В.В., який запропонував достроково припинити повноваження членів Правління Товариства: Коваля Валентина Володимировича, Зорич Ганни Анатоліївни, Запольської Ганни Михайлівни.

Запропоновано прийняти рішення проект якого міститься в бюлетені для голосування №10.

Проект рішення: Припинити повноваження діючого складу Правління Товариства у складі Коваля Валентина Володимировича, Зорич Ганни Анатоліївни, Запольської Ганни Михайлівни.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах. Порядок голосування – одна акція один голос, голосування проводиться за допомогою бюлетенів.

Голосували  по десятому питанню:

За -    3 369 551 голосів, що складає 100% голосуючих акцій присутніх на зборах акціонерів;

Проти     -    0;

Утрималось - 0.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Припинити повноваження діючого складу Правління Товариства у складі Коваля Валентина Володимировича, Зорич Ганни Анатоліївни, Запольської Ганни Михайлівни.

(Протокол №10 лічильної комісії від 13.04.2017 р.)

 

По одинадцятому питанню порядку денного:

«Обрання членів Правління Товариства».

 

Слухали голову зборів Коваля В.В., який оголосив перелік кандидатів до складу Правління Товариства – Коваль Валентин Володимирович, Дерябіна Тетяна Валеріївна і Баранович Дарія Євгеніївна. Запропонував з питання обрання членів Правління Товариства провести кумулятивне голосування і прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування №11.

Проект рішення: Обрати членами Правління Товариства – Коваля Валентина Володимировича, Дерябіну Тетяну Валеріївну і Баранович Дарію Євгеніївну.

Голосували по одинадцятому питанню:

1)  За кандидатуру: Коваля Валентина Володимировича:

За – 3 369 551 голосів для кумулятивного голосування, що складає 100 % голосуючих акцій присутніх на зборах акціонерів;

Проти - 0;

Утрималось - 0.

2) За кандидатуру: Дерябіну Тетяну Валеріївну:

За -  3 369 551 голосів для кумулятивного голосування, що складає 100 % голосуючих акцій присутніх на зборах акціонерів;

Проти - 0;

Утрималось - 0.

3) За кандидатуру: Баранович Дарію Євгеніївну:

За -  3 369 551 голосів для кумулятивного голосування, що складає 100 % голосуючих акцій присутніх на зборах акціонерів;

Проти – 0;

Утрималось - 0.

Рішення  прийнято.

Вирішили:

Обрати членами Правління Товариства – Коваля Валентина Володимировича, Дерябіну Тетяну Валеріївну і Баранович Дарію Євгеніївну.

(Протокол №11 лічильної комісії від 13.04.2017 р.)

 

 

По дванадцятому питанню порядку денного:

«Обрання Голови Правління Товариства з числа обраних членів Правління»

 

Слухали Голову зборів Коваля В.В., який запропонував прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування №12.

Проект рішення: Обрати Головою Правління Товариства Коваля Валентина Володимировича та надати йому повноважень, передбачених Статутом Товариства. Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах. Порядок голосування – одна акція один голос, голосування проводиться за допомогою бюлетенів.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах. Порядок голосування – одна акція один голос, голосування проводиться за допомогою бюлетенів.

Голосували по дванадцятому питанню:

За - 3 369 551 голосів, що складає 100% голосуючих акцій присутніх на зборах акціонерів;

Проти  -  0;

Утрималось - 0.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Обрати Головою Правління Товариства Коваля Валентина Володимировича та надати йому повноважень, передбачених Статутом Товариства.

(Протокол №12 лічильної комісії від 13.04.2017 р.)

 

По тринадцятому питанню порядку  денного:

«Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової Ради Товариства»

 

Слухали Голову зборів Коваля В.В., який запропонував достроково припинити повноваження членів Наглядової Ради Товариства: Панченко Олега Анатолійовича, Баленко Ігора Миколайович, Прилуцької Олени Вікторівни.

Запропоновано прийняти рішення проект якого міститься в бюлетені для голосування №13.

Проект рішення: Припинити повноваження діючого складу Наглядової Ради Товариства у складі Панченко Олега Анатолійовича, Баленко Ігора Миколайович, Прилуцької Олени Вікторівни.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах. Порядок голосування – одна акція один голос, голосування проводиться за допомогою бюлетенів.

Голосували  по тринадцятому питанню:

За -    3 369 551 голосів, що складає 100% голосуючих акцій присутніх на зборах акціонерів;

Проти     -    0;

Утрималось - 0.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Припинити повноваження діючого складу Наглядової Ради Товариства у складі Панченко Олега Анатолійовича, Баленко Ігора Миколайович, Прилуцької Олени Вікторівни.

(Протокол №13 лічильної комісії від 13.04.2017 р.)

 

По чотирнадцятому питанню порядку  денного:

«Встановлення кількісного складу Наглядової Ради Товариства»

 

Слухали Голову зборів Коваля В.В., який повідомив, що в зв’язку з внесенням змін до Закону України «Про акціонерні товариства» необхідно встановити кількісний склад Наглядової Ради ПАТ «Форум Сателіт» у складі не менше 5 (п’яти) осіб.

Запропоновано прийняти рішення проект якого міститься в бюлетені для голосування №14.

Проект рішення: Встановити кількісний склад Наглядової Ради ПАТ «Форум Сателіт» у складі 5 (п’яти) осіб.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах. Порядок голосування – одна акція один голос, голосування проводиться за допомогою бюлетенів.

Голосували  по чотирнадцятому питанню:

За -    3 369 551 голосів, що складає 100% голосуючих акцій присутніх на зборах акціонерів;

Проти     -    0;

Утрималось - 0.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Встановити кількісний склад Наглядової Ради ПАТ «Форум Сателіт» у складі 5 (п’яти) осіб.

(Протокол №14 лічильної комісії від 13.04.2017 р.)

 

По п’ятнадцятому питанню порядку денного:

«Обрання членів Наглядової Ради Товариства».

 

Слухали голову зборів Коваля В.В., який оголосив перелік кандидатів до складу членів Наглядової Ради Товариства – Панченко Олег Анатолійович, Баленко Ігор Миколайович, Новоселецька Аліна Віталіївна, Лащевська Наталія Миколаївна і Лебеденко Валентин Миколайович. Запропонував з питання обрання членів Наглядової Ради Товариства провести кумулятивне голосування і прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування №15.

Проект рішення: Обрати членами Наглядової Ради Товариства – Панченко Олега Анатолійовича, Баленко Ігоря Миколайовича, Новоселецьку Аліну Віталіївну, Лащевську Наталію Миколаївну і Лебеденко Валентина Миколайовича.

Голосували по п’ятнадцятому питанню:

1)  За кандидатуру: Панченко Олега Анатолійовича:

За - 3 369 551 голосів для кумулятивного голосування, що складає 100 % голосуючих акцій присутніх на зборах акціонерів;

Проти - 0;

Утрималось - 0.

2) За кандидатуру: Баленко Ігоря Миколайовича:

За -  3 369 551 голосів для кумулятивного голосування, що складає 100 % голосуючих акцій присутніх на зборах акціонерів;

Проти - 0;

Утрималось - 0.

3) За кандидатуру: Новоселецьку Аліну Віталіївну:

За -  3 369 551 голосів для кумулятивного голосування, що складає 100 % голосуючих акцій присутніх на зборах акціонерів;

Проти – 0;

Утрималось - 0.

Рішення  прийнято.

4) За кандидатуру: Лащевську Наталію Миколаївну:

За -  3 369 551 голосів для кумулятивного голосування, що складає 100 % голосуючих акцій присутніх на зборах акціонерів;

Проти – 0;

Утрималось - 0.

Рішення  прийнято.

5) За кандидатуру: Лебеденко Валентина Миколайовича:

За -  3 369 551 голосів для кумулятивного голосування, що складає 100 % голосуючих акцій присутніх на зборах акціонерів;

Проти – 0;

Утрималось - 0.

Рішення  прийнято.

Вирішили:

Обрати членами Наглядової Ради Товариства – Панченко Олега Анатолійовича, Баленко Ігоря Миколайовича, Новоселецьку Аліну Віталіївну, Лащевську Наталію Миколаївну і Лебеденко Валентина Миколайовича.

(Протокол №15 лічильної комісії від 13.04.2017 р.)

 

По шістнадцятому питанню порядку денного:

«Обрання Голови Наглядової Ради Товариства з числа обраних членів Наглядової Ради»

 

Слухали Голову зборів Коваля В.В., який запропонував прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування №16.

Проект рішення: Обрати Головою Наглядової ради Товариства Панченко Олега Анатолійовича та надати йому повноважень, передбачених Статутом Товариства. Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах. Порядок голосування – одна акція один голос, голосування проводиться за допомогою бюлетенів.

Голосували по шістнадцятому питанню:

За - 3 369 551 голосів, що складає 100% голосуючих акцій присутніх на зборах акціонерів;

Проти  -  0;

Утрималось - 0.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Обрати Головою Наглядової ради Товариства Панченко Олега Анатолійовича та надати йому повноважень, передбачених Статутом Товариства.

(Протокол №16 лічильної комісії від 13.04.2017 р.)

 

По сімнадцятому питанню порядку денного:

«Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової Ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової Ради»

 

Слухали Голову зборів Коваля В.В., який запропонував прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування №17.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової Ради Товариства. Надати повноваження Голові правління Товариства підписати цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах. Порядок голосування – одна акція один голос, голосування проводиться за допомогою бюлетенів.

Голосували по сімнадцятому питанню:

За - 3 369 551 голосів, що складає 100% голосуючих акцій присутніх на зборах акціонерів;

Проти  -  0;

Утрималось - 0.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової Ради Товариства. Надати повноваження Голові правління Товариства підписати цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

(Протокол №17 лічильної комісії від 13.04.2017 р.)

 

По вісімнадцятому питанню порядку денного:

«Внесення змін та доповнень до Статуту ПАТ «Форум Сателіт» в зв’язку з внесенням змін до Закону України «Про акціонерні товариства». Затвердження нової редакції Статуту Товариства. Обрання уповноваженої особи на підписання Статуту Товариства в новій редакції та проведення державної реєстрації змін до установчих документів Товариства»

 

Слухали Голову зборів Коваля В.В., який запропонував внести зміни та доповнення до Статуту ПАТ «Форум Сателіт» в зв’язку з внесенням змін до Закону України «Про акціонерні товариства». Затвердити нову редакцію Статуту ПАТ «Форум Сателіт». Уповноважити Голову правління Товариства на підписання нової редакції Статуту ПАТ «Форум Сателіт» та здійснити всі дії, необхідні для проведення державної реєстрації змін до установчих документів Товариства. В зв’язку з чим, запропонував прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування №18.

Проект рішення: Внести зміни та доповнення до Статуту ПАТ «Форум Сателіт» в зв’язку з внесенням змін до Закону України «Про акціонерні товариства». Затвердити нову редакцію Статуту ПАТ «Форум Сателіт». Уповноважити Голову правління Товариства на підписання нової редакції Статуту ПАТ «Форум Сателіт» та здійснити всі дії, необхідні для проведення державної реєстрації змін до установчих документів Товариства.

Рішення приймається простою більшістю у ¾ голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах. Порядок голосування – одна акція один голос, голосування проводиться за допомогою бюлетенів.

Голосували по вісімнадцятому питанню:

За - 3 369 551 голосів, що складає 100% голосуючих акцій присутніх на зборах акціонерів;

Проти  -  0;

Утрималось - 0.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Внести зміни та доповнення до Статуту ПАТ «Форум Сателіт» в зв’язку з внесенням змін до Закону України «Про акціонерні товариства». Затвердити нову редакцію Статуту ПАТ «Форум Сателіт». Уповноважити Голову правління Товариства на підписання нової редакції Статуту ПАТ «Форум Сателіт» та здійснити всі дії, необхідні для проведення державної реєстрації змін до установчих документів Товариства.

(Протокол №18 лічильної комісії від 13.04.2017 р.)

 

По дев’ятнадцятому питанню порядку денного:

«Внесення змін до Положення про Наглядову Раду ПАТ «Форум Сателіт». Затвердження Положення про Наглядову Раду ПАТ «Форум Сателіт» в новій редакції»

 

Слухали Голову зборів Коваля В.В., який запропонував внести зміни до Положення про Наглядову Раду ПАТ «Форум Сателіт». Затвердити Положення про Наглядову Раду ПАТ «Форум Сателіт»  в новій редакції. В зв’язку з чим, запропонував прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування №19.

Проект рішення: Внести зміни до Положення про Наглядову Раду ПАТ «Форум Сателіт». Затвердити Положення про Наглядову Раду ПАТ «Форум Сателіт»  в новій редакції.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах. Порядок голосування – одна акція один голос, голосування проводиться за допомогою бюлетенів.

Голосували по дев’ятнадцятому питанню:

За - 3 369 551 голосів, що складає 100% голосуючих акцій присутніх на зборах акціонерів;

Проти  -  0;

Утрималось - 0.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Внести зміни до Положення про Наглядову Раду ПАТ «Форум Сателіт». Затвердити Положення про Наглядову Раду ПАТ «Форум Сателіт»  в новій редакції.

(Протокол №19 лічильної комісії від 13.04.2017 р.)

 

Порядок денний вичерпаний.

Закінчення Зборів: об 11 год. 50 хв. «13» квітня 2017 р.

Чергові загальні збори акціонерів ПАТ «ФОРУМ САТЕЛІТ» вважаються закритими.

 

 

Голова Зборів                                       Коваль В.В.

 

Секретар Зборів                                   Баранович Д.Є.