Короткі новини

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisi elit, ut labore et dolore.

 

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisi elit, ut labore et dolore.

 
VTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM Slideshow
Протокол чергових загальних зборів акціонерів №1 від 14.04.2016 р.

ПРОТОКОЛ №1

чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Форум Сателіт»

м. Київ                                                                                                         14 квітня 2016 р.

Відповідно до Протоколу Наглядової ради ПАТ «Форум Сателіт» (далі по тексту – Товариство) від «05» лютого 2016 р. скликані чергові Загальні збори акціонерів (далі по тексту – Збори).

Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників, що прибули на Збори, здійснювалась «14» квітня 2016 р. з 10 год. 00 хв. по 10 год. 50 хв. в приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Героїв Космосу, буд. 4, офіс 802.

Реєстрація акціонерів здійснювалась Головою реєстраційної комісії Зорич Г.А. та членом реєстраційної комісії Міхальцов М.О. за зведеним обліковим реєстром власників іменних цінних паперів станом на «08» квітня 2016 р. (далі по тексту – Реєстр).

Відповідно до даних Реєстру:

-           вид цінних паперів – акції прості іменні;

-           загальна кількість випущених цінних паперів – 3 400 000 штук;

-           загальна кількість акціонерів – 524.

Голова Правління Товариства оголосила зміст Протоколу реєстраційної комісії за підсумками реєстрації акціонерів та їх представників, які беруть участь в Зборах «14» квітня 2016р.

За підсумками проведеної реєстрації на зборах є присутніми 4 (чотири) акціонери та їх представники, які володіють 3 370 552 акціями ПАТ «Форум Сателіт», що становить  99,1339% від загальної  кількості акцій.

Кількість акцій, які приймають участь в голосуванні на зборах 3 369 551 шт., що становить 99,1044% від загальної  кількості акцій Товариства.

Згідно зі ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства», голосування  на  загальних  зборах акціонерів проводиться за принципом: одна акція – один голос.

Відповідно до ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства», загальні збори визнаються правомочними, якщо в них беруть участь акціонери, що мають відповідно до Статуту товариства більш як 50 відсотків голосів.

Збори визнано правомочними.

Запропоновано роботу загальних зборів розпочати.

Порядок денний чергових загальних зборів акціонерів доведено до відома акціонерам способом передбаченим Статутом Товариства - персонально  простими листами за 30 днів до дати проведення річних загальних зборів, розміщено інформацію на сайті Товариства forumsatellite.kiev.ua. Повідомлення про проведення річних загальних зборів було опубліковане у офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондовому ринку – Бюлетні «Цінні папери України» № 42 (4330) від 09.03.2016, стор. 16.

Порядок денний зборів:

1. Обрання робочих органів Загальних зборів акціонерів ПАТ «Форум Сателіт».

2. Звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Форум Сателіт» за 2015 рік та завдання на 2016 рік, затвердження річного звіту Товариства за 2015р.

3. Звіт Наглядової ради ПАТ «Форум Сателіт» та затвердження звіту Наглядової ради.

4. Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «Форум Сателіт» за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Затвердження порядку використання прибутку (покриття збитків) за підсумками фінансово-господарської діяльності ПАТ «Форум Сателіт» у 2015 році.

6. Прийняття рішення про схвалення значних правочинів, які вчинялися ПАТ «Форум Сателіт» у період з 16 квітня 2015 року  до 13 квітня 2016 року,  якщо вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік.

7. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які  можуть вчинятися ПАТ «Форум Сателіт» протягом одного  року,  якщо вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності Товариства. Про надання повноважень щодо укладення таких правочинів та підписання документів пов’язаних з ними.

8. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Правління Товариства.

9. Обрання членів Правління Товариства.

10. Обрання Голови Правління Товариства з числа обраних членів Правління.

11. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової Ради Товариства.

12. Обрання членів Наглядової Ради Товариства.

13. Обрання Голови Наглядової Ради Товариства з числа обраних членів  Наглядової Ради.

14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової Ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової Ради.

15. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Ревізійної комісії Товариства.

16. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

17. Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства з числа обраних членів Ревізійної комісії.

По першому питанню порядку денного:

«Обрання робочих органів Загальних зборів акціонерів ПАТ «Форум Сателіт»»

На підставі доповіді Голови правління ПАТ «Форум Сателіт» Коваля В.В., запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування №1.

Проект рішення оголошено на зборах:

Обрати робочі органи Загальних зборів:

Голова Зборів – Коваль Валентин Володимирович,

Секретар Зборів – Дмитракова Дарія Євгенівна;

Лічильну  комісію  у складі  трьох осіб:

Голова Лічильної комісії – Міхальцов Михайло Олександрович,

Член Лічильної комісії – Алексєєнко Олег Романович,

Член Лічильної комісії – Локтіонова Юлія В’ячеславівна.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах. Порядок голосування – одна акція один голос, голосування проводиться за допомогою бюлетенів.

Голосували  по першому питанню:

За -    3 369 551 голосів, що складає 100% голосуючих акцій присутніх на зборах акціонерів;

Проти     -    0;

Утрималось - 0.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Обрати робочі органи Загальних зборів:

Голова Зборів – Коваль Валентин Володимирович,

Секретар Зборів – Дмитракова Дарія Євгенівна;

Лічильну  комісію  у складі  трьох осіб:

Голова Лічильної комісії – Міхальцов Михайло Олександрович,

Член Лічильної комісії – Алексєєнко Олег Романович,

Член Лічильної комісії – Локтіонова Юлія В’ячеславівна.

(Протокол №1 Лічильної комісії від 14.04.2016 р.)

По другому  питанню порядку денного:

«Звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Форум Сателіт» за 2015 рік та завдання на 2016 рік, затвердження річного звіту Товариства за 2015 р.»

Слухали Голову правління Коваля В.В., який доповів про результати фінансово-господарської діяльності  ПАТ «Форум Сателіт» за 2015 рік та завдання на 2016 рік. (Звіт додається).

На підставі доповіді Голови правління, запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься бюлетені для голосування №2.

Проект рішення оголошено на зборах: затвердити річний звіт фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 р.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах. Порядок голосування – одна акція один голос, голосування проводиться за допомогою бюлетенів

Голосували  по другому питанню:

За -   3 369 551 голосів, що складає 100% голосуючих акцій присутніх на зборах акціонерів;

Проти    -   0;

Утрималось – 0.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити річний звіт про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.

(Протокол №2 лічильної комісії від 14.04.2016 р.)

По третьому питанню порядку денного :

«Звіт Наглядової ради ПАТ «Форум Сателіт» та затвердження звіту Наглядової ради»

Слухали за дорученням Наглядової ради Голову зборів Коваля В.В. з доповіддю. (Доповідь  додається).

Запропоновано прийняти рішення проект якого міститься в бюлетені для голосування №3.

Проект рішення: затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2015 р.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах. Порядок голосування – одна акція один голос, голосування проводиться за допомогою бюлетенів.

Голосували  по третьому  питанню:

За -   3 369 551 голосів, що складає 100% голосуючих акцій присутніх на зборах акціонерів;

Проти    -   0;

Утрималось – 0.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити звіт  Наглядової ради Товариства за 2015 рік.

(Протокол №3 лічильної комісії від 14.04.2016р.)

По четвертому питанню порядку денного:

«Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «Форум Сателіт» за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту»

Слухали Члена Ревізійної комісії Маркевич О.О., яка ознайомила присутніх з висновками ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2015 р.  (Звіт ревізійної комісії додається).

На підставі доповіді члена Ревізійної комісії Товариства, запропоновано прийняти  рішення проект якого міститься в бюлетені для голосування № 4.

Проект рішення: затвердити висновок Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах. Порядок голосування – одна акція один голос, голосування проводиться за допомогою бюлетенів.

Голосували  по четвертому питанню:

За -    3 369 551 голосів, що складає 100% голосуючих акцій присутніх на зборах акціонерів;

Проти   -   0;

Утрималось - 0.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити висновок Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.

(Протокол №4 лічильної  комісії  від 14.04.2016 р.)

По п’ятому питанню порядку  денного:

«Затвердження порядку використання прибутку (покриття збитків) за підсумками фінансово-господарської діяльності ПАТ «Форум Сателіт» у 2015 році»

Слухали Голову зборів Коваля В.В., який повідомив, що за результатами діяльності товариства у 2015 році отримано прибуток у розмірі 16 154,48 грн., який було направлено на проведення ремонтних робіт вхідних дверей з електроприводом в будівлі Товариства.

На підставі доповіді, запропоновано прийняти рішення, проект  якого міститься бюлетені для голосування №5.

Проект рішення: Не виплачувати, не розподіляти прибуток Товариства в зв’язку з направленням коштів на проведення ремонтних робіт вхідних дверей з електроприводом в будівлі ПАТ «Форум Сателіт».

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах. Порядок голосування – одна акція один голос, голосування проводиться за допомогою бюлетенів.

Голосували  по п’ятому питанню:

За – 3 369 551 голосів, що складає 100% голосуючих акцій присутніх на зборах акціонерів;

Проти  - 0;

Утрималось - 0.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Не виплачувати, не розподіляти прибуток Товариства в зв’язку з направленням коштів на проведення ремонтних робіт вхідних дверей з електроприводом в будівлі ПАТ «Форум Сателіт».

(Протокол №5 лічильної комісії від 14.04.2016р.)

 

По шостому питанню порядку денного:

«Прийняття рішення про схвалення значних правочинів, які вчинялися ПАТ «Форум Сателіт» у період з 16 квітня 2015 року  до 13 квітня 2016 року,  якщо вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік.»

Слухали Голову зборів Коваля В.В., який доповів, про необхідність схвалити значні правочини, які вчинялися Товариством з 16 квітня 2015 року  до 13 квітня 2016 року, якщо вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік, в тому числі Додаткову угоду б/н від 01.12.15р. до Договору процентної позики № 20/08 від 20.08.2007 р. з позикодавцем – компанією DRGN LIMITED, Угоду про зарахування зустрічних однорідних вимог від 20.03.2015 р. з ТОВ «Форум-Менеджмент Груп», Договір про відступлення права вимоги №ПБ-17 від 09.06.2015 р. з ТОВ «Аккорда» і ТОВ «Форум-Менеджмент Груп»; Договір про відступлення права вимоги №ПБ-28 від 10.06.2015 р. з ТОВ «Аккорда» і ТОВ «Форум-Менеджмент Груп».

Запропоновано прийняти рішення проект якого міститься в бюлетені для голосування №6. Проект рішення: схвалити значні правочини, які вчинялися Товариством протягом 16 квітня 2015 року  до 13 квітня 2016 року, якщо вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік, в тому числі Додаткову угоду б/н від 01.12.15р. до Договору процентної позики № 20/08 від 20.08.2007 р. з позикодавцем – компанією DRGN LIMITED, Угоду про зарахування зустрічних однорідних вимог від 20.03.2015 р. з ТОВ «Форум-Менеджмент Груп», Договір про відступлення права вимоги №ПБ-17 від 09.06.2015 р. з ТОВ «Аккорда» і ТОВ «Форум-Менеджмент Груп»; Договір про відступлення права вимоги №ПБ-28 від 10.06.2015 р. з ТОВ «Аккорда» і ТОВ «Форум-Менеджмент Груп».

Рішення приймається простою більшістю у ¾ голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах. Порядок голосування – одна акція один голос, голосування проводиться за допомогою бюлетенів. 

Голосували  по шостому  питанню:

За -   3 369 551 голосів, що складає 100% голосуючих акцій присутніх на зборах акціонерів;

Проти - 0;

Утрималось – 0.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Прийняти рішення про схвалення значних правочинів, які вчинялися Товариством протягом 16 квітня 2015 року  до 13 квітня 2016року,  якщо вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними  останньої річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік, в тому числі Додаткову угоду б/н від 01.12.15р. до Договору процентної позики № 20/08 від 20.08.2007 р. з позикодавцем – компанією DRGN LIMITED, Угоду про зарахування зустрічних однорідних вимог від 20.03.2015 р. з ТОВ «Форум-Менеджмент Груп», Договір про відступлення права вимоги №ПБ-17 від 09.06.2015 р. з ТОВ «Аккорда» і ТОВ «Форум-Менеджмент Груп»; Договір про відступлення права вимоги №ПБ-28 від 10.06.2015 р. з ТОВ «Аккорда» і ТОВ «Форум-Менеджмент Груп».

(Протокол №6 лічильної комісії від 14.04.2016р.)

По сьомому  питанню порядку денного:

«Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які  можуть вчинятися ПАТ «Форум Сателіт» протягом одного року, якщо вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності Товариства. Про надання повноважень щодо укладення таких правочинів та підписання документів пов’язаних з ними.»

Слухали Голову зборів Коваля В.В., який повідомив, що згідно п.3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» передбачена можливість попереднього схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття рішення із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості, якщо на дату проведення зборів неможливо визначити. які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності. З метою економії коштів підприємства, які знадобилися б на скликання позачергових загальних зборів для прийняття рішення стосовно вчинення правочинів, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними фінансової звітності за 2014 рік, варто скористатися передбаченою законодавством можливістю попереднього схвалення значних правочинів. Запропоновано попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року, з 14 квітня 2016 року до 14 квітня 2017 року, якщо вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2015 р. – 2016 р., в тому числі укладення та підписання Головою Правління ПАТ «Форум Сателіт» за період до 14 квітня 2017 р., контрактів, договорів підряду, позики, іпотеки, кредиту, купівлі продажу, оренди (найму), інших правочинів, на суму не більше як 50 млн. грн. включно. Запропоновано підтвердити, що такі правочини вчиняються у відповідності до Статуту Товариства та чинного законодавства. Надати повноваження Голові правління ПАТ «Форум Сателіт» для укладення та підписання значних правочинів і документів пов’язаних з ними, після схвалення їх Наглядовою радою Товариства.

На підставі доповіді, запропоновано прийняти рішення, проект  якого міститься бюлетені для голосування №7.

Проект рішення: Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року, з 14 квітня 2016 року до 14 квітня 2017 року, якщо вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2015 р. – 2016 р., в тому числі укладення та підписання Головою Правління ПАТ «Форум Сателіт» за період до 14 квітня 2017 р., контрактів, договорів підряду, позики, іпотеки, кредиту, купівлі продажу, оренди (найму), інших правочинів, на суму не більше як 50 млн. грн. включно. Підтвердити, що такі правочини вчиняються у відповідності до Статуту Товариства та чинного законодавства. Надати повноваження Голові правління ПАТ «Форум Сателіт» для укладення та підписання значних правочинів і документів пов’язаних з ними, після схвалення їх Наглядовою радою Товариства.

Рішення приймається простою більшістю у ¾ голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах. Порядок голосування – одна акція один голос, голосування проводиться за допомогою бюлетенів.

Голосували  по сьомому питанню:

За -   3 369 551 голосів, що складає 100% голосуючих акцій присутніх на зборах акціонерів;

Проти - 0;

Утрималось – 0.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Надати попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року, з 14 квітня 2016 року до 14 квітня 2017 року, якщо вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2015 р. – 2016 р., в тому числі укладення та підписання Головою Правління ПАТ «Форум Сателіт» за період до 14 квітня 2017 р., контрактів, договорів підряду, позики, іпотеки, кредиту, купівлі продажу, оренди (найму), інших правочинів, на суму не більше як 50 млн. грн. включно. Підтвердити, що такі правочини вчиняються у відповідності до Статуту Товариства та чинного законодавства. Надати повноваження Голові правління ПАТ «Форум Сателіт» для укладення та підписання значних правочинів і документів пов’язаних з ними, після схвалення їх Наглядовою радою Товариства.

(Протокол №7 лічильної комісії від 14.04.2016 р.)

По восьмому  питанню порядку денного:

«Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Правління Товариства»

Слухали Голову зборів Коваля В.В., який запропонував достроково припинити повноваження членів Правління Товариства – Коваля Валентина Володимировича – як Голови Правління та Зорич Ганни Анатоліївни і Романенко Тамари Миколаївни – як членів Правління.

Запропоновано прийняти рішення проект якого міститься в бюлетені для голосування №8.

Проект рішення: припинити повноваження діючого складу Правління Товариства у складі               Коваля В.В., Зорич Г.А., Романенко Т.М.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах. Порядок голосування – одна акція один голос, голосування проводиться за допомогою бюлетенів.

Голосували  по восьмому питанню:

За - 3 369 551 голосів, що складає 100% голосуючих акцій присутніх на зборах акціонерів;

Проти - 0;

Утрималось - 0.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Припинити повноваження діючого складу Правління Товариства у складі Коваля В.В., Зорич Г.А., Романенко Т.М.

(Протокол №8 лічильної комісії від 14.04.2016р.)

По дев’ятому  питанню порядку денного:

«Обрання членів Правління Товариства»

Слухали голову зборів Коваля В.В., який оголосив перелік кандидатів до складу членів Правління Товариства – Коваль Валентин Володимирович, Зорич Ганна Анатоліївна і Запольська Ганна Михайлівна. Запропонував з питання обрання членів Правління Товариства провести кумулятивне голосування і прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування №9.

Проект рішення: Обрати членами Правління Товариства – Коваля Валентина Володимировича, Зорич Ганну Анатоліївну і Запольську Ганну Михайлівну.

Голосували по дев’ятому питанню:

1)  За кандидатуру: Коваля Валентина Володимировича:

За – 3 369 551 голосів для кумулятивного голосування, що складає 100% від голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах;

Проти - 0;

Утрималось - 0.

2) За кандидатуру: Зорич Ганну Анатоліївну:

За -  3 369 551 голосів для кумулятивного голосування, що складає 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах;

Проти - 0;

Утрималось - 0.

3) За кандидатуру: Запольську Ганну Михайлівну:

За -  3 369 551 голосів для кумулятивного голосування, що складає 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах;

Проти - 0;

Утрималось - 0.

Рішення  прийнято.

Вирішили:

Обрати членами Правління Товариства – Коваля Валентина Володимировича, Зорич Ганну Анатоліївну і Запольську Ганну Михайлівну.

(Протокол №9 лічильної комісії від 14.04.2016 р.)

По десятому  питанню порядку денного:

«Обрання Голови Правління Товариства з числа обраних членів Правління»

Слухали Голову зборів Коваля В.В., який запропонував прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування №10.

Проект рішення: Обрати Коваля Валентина Володимировича Головою Правління з числа обраних членів Правління та надати йому повноважень, передбачених Статутом Товариства.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах. Порядок голосування – одна акція один голос, голосування проводиться за допомогою бюлетенів.

Голосували по десятому питанню:

За кандидатуру: Коваля Валентина Володимировича:

За - 3 369 551 голосів, що складає 100% голосуючих акцій присутніх на зборах акціонерів;

Проти - 0;

Утрималось - 0.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Обрати Коваля Валентина Володимировича Головою Правління з числа обраних членів Правління та надати йому повноважень, передбачених Статутом Товариства.

(Протокол №10 лічильної комісії від 14.04.2016р.)

По одинадцятому питанню порядку денного:

«Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової Ради Товариства»

Слухали Голову зборів Коваля В.В., який запропонував достроково припинити повноваження членів Наглядової Ради Товариства – Панченко Олега Анатолійовича – як Голови Наглядової Ради та Баленко Ігоря Миколайовича і Штогріна Сергія Петровича – як членів Наглядової Ради.

Запропоновано прийняти рішення проект якого міститься в бюлетені для голосування №11.

Проект рішення: припинити повноваження діючого складу Наглядової Ради Товариства у складі Панченко О.А., Баленко І.М., Штогріна С.П.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах. Порядок голосування – одна акція один голос, голосування проводиться за допомогою бюлетенів.

Голосували  по одинадцятому питанню:

За - 3 369 551 голосів, що складає 100% голосуючих акцій присутніх на зборах акціонерів;

Проти - 0;

Утрималось - 0.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Припинити повноваження членів діючого складу Наглядової Ради Товариства у складі             Панченко О.А., Баленко І.М., Штогріна С.П.

(Протокол №11 лічильної комісії від 14.04.2016р.)

По дванадцятому  питанню порядку денного:

«Обрання членів Наглядової Ради Товариства».

Слухали голову зборів Коваля В.В., який оголосив перелік кандидатів до складу членів Наглядової Ради Товариства – Панченко Олег Анатолійович, Баленко Ігор Миколайович і Прилуцька Олена Вікторівна. Запропонував з питання обрання членів Наглядової Ради Товариства провести кумулятивне голосування і прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування №12.

Проект рішення: Обрати членами Наглядової ради Товариства – Панченка Олега Анатолійовича, Баленка Ігоря Миколайовича і Прилуцьку Олену Вікторівну.

Голосували по дванадцятому питанню:

1)  За кандидатуру: Панченко Олега Анатолійовича:

За – 3 369 551 голосів для кумулятивного голосування, що складає 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах;

Проти - 0;

Утрималось - 0.

2) За кандидатуру: Баленко Ігоря Миколайовича:

За -  3 369 551 голосів для кумулятивного голосування, що складає 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах;

Проти - 0;

Утрималось - 0.

3) За кандидатуру: Прилуцьку Олену Вікторівну:

За -  3 369 551 голосів для кумулятивного голосування, що складає 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах;

Проти – 0;

Утрималось - 0.

Рішення  прийнято.

Вирішили:

Обрати членами Наглядової ради Товариства – Панченко Олега Анатолійовича, Баленко Ігоря Миколайовича і Прилуцьку Олену Вікторівну.

(Протокол №12 лічильної комісії від 14.04.2016 р.)

По тринадцятому питанню порядку денного:

«Обрання Голови Наглядової ради Товариства з числа обраних членів Наглядової ради»

Слухали Голову зборів Коваля В.В., який запропонував прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування №13.

Проект рішення: Обрати Панченко Олега Анатолійовича Головою Наглядової Ради з числа обраних членів Наглядової Ради та надати йому повноважень, передбачених Статутом Товариства. Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах. Порядок голосування – одна акція один голос, голосування проводиться за допомогою бюлетенів.

Голосували по десятому питанню:

За кандидатуру: Панченко Олега Анатолійовича:

За -  3 369 551 голосів, що складає 100% голосуючих акцій присутніх на зборах акціонерів;

Проти - 0;

Утрималось - 0.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Обрати Панченко Олега Анатолійовича Головою Наглядової Ради з числа обраних членів Наглядової Ради та надати йому повноважень, передбачених Статутом Товариства.

(Протокол №13 лічильної комісії від 14.04.2016 р.)

По чотирнадцятому питанню порядку денного:

«Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової Ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової Ради»

Слухали Голову зборів Коваля В.В., який запропонував затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової Ради Товариства. За умовами договорів свої повноваження Голова та члени Наглядової ради здійснюють на безоплатній основі. Надати повноваження Голові правління Товариства підписати цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

Запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування №14.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової Ради Товариства. Надати повноваження Голові правління Товариства підписати цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах. Порядок голосування – одна акція один голос, голосування проводиться за допомогою бюлетенів.

Голосували  по чотирнадцятому питанню:

За -  3 369 551 голосів, що складає 100% голосуючих акцій присутніх на зборах акціонерів;

Проти  -  0;

Утрималось - 0.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової Ради Товариства. Надати повноваження Голові правління Товариства підписати цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

(Протокол №14 лічильної комісії від 14.04.2016р.)

По п’ятнадцятому питанню порядку денного:

«Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Ревізійної комісії Товариства»

Слухали Голову зборів Коваля В.В., який запропонував достроково припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства – Куреневої Любові Віталіївни – як Голови Ревізійної комісії та Панченко Наталії Ігорівни і Маркевич Ольги Олександрівни – як членів Ревізійної комісії.

Запропоновано прийняти рішення проект якого міститься в бюлетені для голосування №15.

Проект рішення: припинити повноваження діючого складу Ревізійної комісії Товариства у складі Куреневої Л.В., Панченко Н.І., Маркевич О.О.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах. Порядок голосування – одна акція один голос, голосування проводиться за допомогою бюлетенів.

Голосували  по п’ятнадцятому питанню:

За - 3 369 551 голосів, що складає 100% голосуючих акцій присутніх на зборах акціонерів;

Проти - 0;

Утрималось - 0.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Припинити повноваження членів діючого складу Ревізійної комісії Товариства у складі             Куреневої Л.В., Панченко Н.І., Маркевич О.О

(Протокол №15 лічильної комісії від 14.04.2016р.)

По шістнадцятому питанню порядку денного:

«Обрання членів Ревізійної комісії Товариства».

Слухали голову зборів Коваля В.В., який оголосив перелік кандидатів до складу членів Ревізійної комісії Товариства – Білаш Ольга Яківна, Панченко Наталія Ігорівна і Маркевич Ольга Олександрівна. Запропонував з питання обрання членів Ревізійної комісії Товариства провести кумулятивне голосування і прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування №16.

Проект рішення: Обрати членами Ревізійної комісії Товариства – Білаш Ольгу Яківну, Панченко Наталію Ігорівну і Маркевич Ольгу Олександрівну.

Голосували по шістнадцятому питанню:

1)  За кандидатуру: Білаш Ольгу Яківну:

За – 3 369 551 голосів для кумулятивного голосування, що складає 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах;

Проти - 0;

Утрималось - 0.

2) За кандидатуру: Панченко Наталію Ігорівну:

За -  3 369 551 голосів для кумулятивного голосування, що складає 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах;

Проти - 0;

Утрималось - 0.

3) За кандидатуру: Маркевич Ольгу Олександрівну:

За -  3 369 551 голосів для кумулятивного голосування, що складає 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах;

Проти – 0;

Утрималось - 0.

Рішення  прийнято.

Вирішили:

Обрати членами Ревізійної комісії Товариства – Білаш Ольгу Яківну, Панченко Наталію Ігорівну і Маркевич Ольгу Олександрівну.

(Протокол №16 лічильної комісії від 14.04.2016 р.)

По сімнадцятому питанню порядку денного:

«Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства з числа обраних членів Ревізійної комісії»

Слухали Голову зборів Коваля В.В., який запропонував прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування №17.

Проект рішення: Обрати Білаш Ольгу Яківну Головою Ревізійної комісії з числа обраних членів Ревізійної комісії та надати їй повноважень, передбачених Статутом Товариства. Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах. Порядок голосування – одна акція один голос, голосування проводиться за допомогою бюлетенів.

Голосували по сімнадцятому питанню:

За кандидатуру: Білаш Ольгу Яківну:

За -  3 369 551 голосів, що складає 100% голосуючих акцій присутніх на зборах акціонерів;

Проти - 0;

Утрималось - 0.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Обрати Білаш Ольгу Яківну Головою Ревізійної комісії з числа обраних членів Ревізійної комісії та надати їй повноважень, передбачених Статутом Товариства.

(Протокол №17 лічильної комісії від 14.04.2016 р.)

Порядок денний вичерпаний.

Закінчення Зборів: об 11 год. 50 хв. «14» квітня 2016 р.

Чергові загальні збори акціонерів ПАТ «Форум Сателіт» вважаються закритими.

Голова Зборів                                      Коваль В.В.

 

Секретар Зборів                                  Дмитракова Д.Є.