Короткі новини

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisi elit, ut labore et dolore.

 

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisi elit, ut labore et dolore.

 
VTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM Slideshow
Протокол чергових загальних зборів акціонерів від 11.04.2014 р.

ПРОТОКОЛ №1

чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Форум Сателіт»

 

м. Київ                                                                                                        11 квітня 2014 р.

Відповідно до Протоколу Наглядової ради ПАТ «Форум Сателіт» (далі по тексту – Товариство) від «06» лютого 2014 р. скликані чергові Загальні збори акціонерів (далі по тексту – Збори).

Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників, що прибули на Збори, здійснювалась «11» квітня 2014 р. з 10 год. 00 хв. по 10 год. 50 хв. в приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Героїв Космосу, буд. 4, офіс 44.

Реєстрація акціонерів здійснювалась Головою реєстраційної комісії             Герасименко Г.В. та членом реєстраційної комісії Романенко Т.М. за зведеним обліковим реєстром власників іменних цінних паперів станом на «07» квітня 2014 р. (далі по тексту – Реєстр).

Відповідно до даних Реєстру:

-           вид цінних паперів – акції прості іменні;

-           загальна кількість випущених цінних паперів – 3 400 000 штук;

-           загальна кількість акціонерів – 532.

Голова Правління Товариства оголосила зміст Протоколу реєстраційної комісії за підсумками реєстрації акціонерів та їх представників, які беруть участь в Зборах  «11» квітня 2014 р.

За підсумками проведеної реєстрації на зборах є присутніми 8 (вісім) акціонерів та їх представників, які володіють 2 431 628 акціями ПАТ «Форум Сателіт», що становить  71,5185% від загальної  кількості акцій.

Згідно зі ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства», голосування  на  загальних  зборах акціонерів проводиться за принципом: одна акція – один голос.

Відповідно до ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства», загальні збори визнаються правомочними, якщо в них беруть участь акціонери, що мають відповідно до Статуту товариства більш як 60 відсотків голосів.

Збори визнано правомочними.

Запропоновано роботу загальних зборів розпочати.

Порядок денний чергових загальних зборів акціонерів доведено до відома акціонерам способом передбаченим Статутом Товариства - персонально  простими листами за 30 днів до дати проведення річних загальних зборів, розміщено інформацію на сайті Товариства forumsatellite.kiev.ua. Повідомлення про проведення річних загальних зборів було опубліковане у офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондовому ринку – Бюлетні «Цінні папери України» № 35 (3832) від 24.02.2014, стор 20.

 

Порядок денний зборів:

1. Обрання робочих органів Загальних зборів акціонерів ПАТ «Форум Сателіт».

2. Звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Форум Сателіт» за 2013 рік та завдання на 2014 рік, затвердження річного звіту Товариства за 2013р.

3. Звіт Наглядової ради ПАТ «Форум Сателіт» та затвердження звіту Наглядової ради.

4. Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «Форум Сателіт» за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Затвердження порядку використання прибутку (покриття збитків) за підсумками фінансово-господарської діяльності ПАТ «Форум Сателіт» у 2013 році.

6. Прийняття рішення про схвалення значних правочинів, які вчинялися ПАТ «Форум Сателіт» у період  з 12 квітня 2013року  до  11 квітня 2014 року,  якщо вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік.

7. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які  можуть вчинятися ПАТ «Форум Сателіт» протягом одного  року,  якщо вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності Товариства. Про надання повноважень щодо укладення таких правочинів та підписання документів пов’язаних з ними.

8. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової Ради Товариства.

9. Обрання членів Наглядової Ради Товариства.

10. Обрання Голови Наглядової Ради Товариства з числа обраних членів  Наглядової Ради.

11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової Ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової Ради.

12. Внесення змін до Статуту Товариства:

- затвердження нової редакції Статуту Товариства;

- затвердження уповноваженої особи на підписання Статуту в новій редакції.

 

По першому питанню порядку денного:

«Обрання робочих органів Загальних зборів акціонерів ПАТ «Форум Сателіт»»

На підставі доповіді Голови правління ПАТ «Форум Сателіт» Коваля В.В., запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування №1.

Проект рішення оголошено на зборах:

Обрати робочі органи Загальних зборів:

Голова Зборів – Коваль Валентин Володимирович,

Секретар Зборів – Руденко Вікторія Володимирівна;

Лічильну  комісію  у складі  трьох осіб:

Голова Лічильної комісії – Булавінцев Олег Володимирович,

Член Лічильної комісії – Герасименко Ганна Володимирівна,

Член Лічильної комісії – Єжкун Анна Вікторівна.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах. Порядок голосування – одна акція один голос, голосування проводиться за допомогою бюлетенів.

Голосували  по першому питанню:

За -    2 431 628 голосів, що складає 100% голосів акціонерів присутніх на зборах;

Проти     -    0;

Утрималось - 0.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Обрати робочі органи Загальних зборів:

Голова Зборів – Коваль Валентин Володимирович,

Секретар Зборів – Руденко Вікторія Володимирівна;

Лічильну  комісію  у складі  трьох осіб:

Голова Лічильної комісії – Булавінцев Олег Володимирович,

Член Лічильної комісії – Герасименко Ганна Володимирівна,

Член Лічильної комісії – Єжкун Анна Вікторівна.

(Протокол №1 Лічильної комісії від 11.04.2014 р.)

 

По другому  питанню порядку денного:

«Звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Форум Сателіт» за 2013 рік та завдання на 2014 рік, затвердження річного звіту Товариства за 2013 р.»

Слухали Голову правління Коваля В.В., який доповів про результати фінансово-господарської діяльності  ПАТ «Форум Сателіт» за 2013 рік та завдання на 2014 рік. (Звіт додається).

На підставі доповіді Голови правління, запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься бюлетені для голосування №2.

Проект рішення оголошено на зборах: затвердити річний звіт фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 р.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах. Порядок голосування – одна акція один голос, голосування проводиться за допомогою бюлетенів

Голосували  по другому питанню:

За -   2 430 606 голосів, що складає 99,9580% голосів акціонерів присутніх на зборах;

Проти    -   959 голосів, що складає 0,03944% голосів акціонерів присутніх на зборах;

Утрималось – 63 голосів, що складає 0,0026% голосів акціонерів присутніх на зборах.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити річний звіт про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.

(Протокол №2 лічильної комісії від 11.04.2014 р.)

 

По третьому питанню порядку денного :

«Звіт Наглядової ради ПАТ «Форум Сателіт» та затвердження звіту Наглядової ради»

Слухали за дорученням Наглядової ради Голову зборів Коваля В.В. з доповіддю. (Доповідь  додається).

Запропоновано прийняти рішення проект якого міститься в бюлетені для голосування №3.

Проект рішення: затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2013 р.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах. Порядок голосування – одна акція один голос, голосування проводиться за допомогою бюлетенів.

Голосували  по третьому  питанню:

За -   2 430 606 голосів, що складає 99,9580% голосів акціонерів присутніх на зборах;

Проти    -   959 голосів, що складає 0,03944% голосів акціонерів присутніх на зборах;

Утрималось – 63 голосів, що складає 0,0026% голосів акціонерів присутніх на зборах.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити звіт  Наглядової ради Товариства за 2013 рік.

(Протокол №3 лічильної комісії від 11.04.2014р.)

 

По четвертому питанню порядку денного:

«Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «Форум Сателіт» за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту»

Слухали Голову Ревізійної комісії Котьолкіну Л.В., яка ознайомила присутніх з висновками ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 р.  (Звіт ревізійної комісії додається).

На підставі доповіді члена Ревізійної комісії Товариства, запропоновано прийняти  рішення проект якого міститься в бюлетені для голосування № 4.

Проект рішення: затвердити висновок Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах. Порядок голосування – одна акція один голос, голосування проводиться за допомогою бюлетенів.

Голосували  по четвертому питанню:

За -    2 430 606 голосів, що складає 99,9580% голосів акціонерів присутніх на зборах;

Проти   -   0;

Утрималось - 1022 голосів, що складає 0,0420% голосів акціонерів присутніх на зборах.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити висновок Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік.

(Протокол  №4  лічильної  комісії  від  11.04.2014 р.)

 

По п’ятому питанню порядку  денного:

«Затвердження порядку використання прибутку (покриття збитків) за підсумками фінансово-господарської діяльності ПАТ «Форум Сателіт» у 2013 році»

Слухали Голову зборів Коваля В.В., який повідомив, оскільки Товариство у звітному році відпрацювало зі збитками, то джерело для нарахування  дивідендів відсутнє, також  запропонувала покриття збитків за 2013 рік провести за рахунок прибутків, які будуть одержані  у  2014 р. та наступних роках.

На підставі доповіді, запропоновано прийняти рішення, проект  якого міститься бюлетені для голосування №5.

Проект рішення: Не виплачувати, не розподіляти прибуток Товариства в зв’язку з його відсутністю.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах. Порядок голосування – одна акція один голос, голосування проводиться за допомогою бюлетенів.

Голосували  по п’ятому питанню:

За – 2 430 543 голосів, що складає 99,9554% голосів акціонерів присутніх на зборах;

Проти  - 1085 голосів, що складає 0,0446% голосів акціонерів присутніх на зборах;

Утрималось - 0.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Не виплачувати, не розподіляти прибуток Товариства в зв’язку з його відсутністю.

(Протокол №5 лічильної комісії від 11.04.2014р.)

 

По шостому питанню порядку денного:

«Прийняття рішення про схвалення значних правочинів, які вчинялися ПАТ «Форум Сателіт» у період з 12 квітня 2013 року до 11 квітня 2014 року,  якщо вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік.»

Слухали Голову зборів Коваля В.В., який доповів, про необхідність схвалити значні правочини, які вчинялися Товариством протягом 12 квітня 2013 року до 11 квітня 2014 року, якщо вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік, в тому числі Договір позики №1410/13 від 14 жовтня 2013 року з позикодавцем - компанією «СЕКЛЕКС ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД» («SECLEX HOLDINGS LIMITED»).

Запропоновано прийняти рішення проект якого міститься в бюлетені для голосування №6. Проект рішення: схвалити значні правочини, які вчинялися Товариством протягом 12 квітня 2013 року  до 11 квітня 2014 року, якщо вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік, в тому числі Договір позики №1410/13 від 14 жовтня 2013 року з позикодавцем - компанією «СЕКЛЕКС ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД» («SECLEX HOLDINGS LIMITED»).

Рішення приймається простою більшістю у ¾ голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах. Порядок голосування – одна акція один голос, голосування проводиться за допомогою бюлетенів. 

Голосували  по шостому  питанню:

За -   2 430 606 голосів, що складає 99,9580% голосів акціонерів присутніх на зборах;

Проти - 959 голосів, що складає 0,03944% голосів акціонерів присутніх на зборах;

Утрималось – 63 голосів, що складає 0,0026% голосів акціонерів присутніх на зборах.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Прийняти рішення про схвалення значних правочинів, які вчинялися Товариством протягом 12 квітня 2013 року  до 11 квітня 2014 року,  якщо вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними  останньої річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік, в тому числі Договір позики №1410/13 від 14 жовтня 2013 року з позикодавцем - компанією «СЕКЛЕКС ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД» («SECLEX HOLDINGS LIMITED»).

(Протокол №6 лічильної комісії від 11.04.2014р.)

По сьомому  питанню порядку денного:

«Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які  можуть вчинятися ПАТ «Форум Сателіт» протягом одного року, якщо вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності Товариства. Про надання повноважень щодо укладення таких правочинів та підписання документів пов’язаних з ними.»

Слухали Голову зборів Коваля В.В., який повідомив, що згідно п.3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» передбачена можливість попереднього схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття рішення із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості, якщо на дату проведення зборів неможливо визначити. які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності. З метою економії коштів підприємства, які знадобилися б на скликання позачергових загальних зборів для прийняття рішення стосовно вчинення правочинів, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними фінансової звітності за 2013 рік, варто скористатися передбаченою законодавством можливістю попереднього схвалення значних правочинів. Запропоновано попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року, з 11 квітня 2014 року до 11 квітня 2015 року, якщо вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2013 р. – 2014 р., в тому числі укладення та підписання Головою Правління ПАТ «Форум Сателіт» за період до 11 квітня 2015 р., контрактів, договорів підряду, позики, іпотеки, кредиту, купівлі продажу, оренди (найму), інших правочинів, на суму не більше як 50 млн. грн. включно. Запропоновано підтвердити, що такі правочини вчиняються у відповідності до Статуту Товариства та чинного законодавства. Надати повноваження Голові правління ПАТ «Форум Сателіт» для укладення та підписання значних правочинів і документів пов’язаних з ними, після схвалення їх Наглядовою радою Товариства.

На підставі доповіді, запропоновано прийняти рішення, проект  якого міститься бюлетені для голосування №7.

Проект рішення: Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року, з 11 квітня 2014 року до 11 квітня 2015 року, якщо вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2013 р. – 2014 р., в тому числі укладення та підписання Головою Правління ПАТ «Форум Сателіт» за період до 11 квітня 2015 р., контрактів, договорів підряду, позики, іпотеки, кредиту, купівлі продажу, оренди (найму), інших правочинів, на суму не більше як 50 млн. грн. включно. Підтвердити, що такі правочини вчиняються у відповідності до Статуту Товариства та чинного законодавства. Надати повноваження Голові правління ПАТ «Форум Сателіт» для укладення та підписання значних правочинів і документів пов’язаних з ними, після схвалення їх Наглядовою радою Товариства.

Рішення приймається простою більшістю у ¾ голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах. Порядок голосування – одна акція один голос, голосування проводиться за допомогою бюлетенів.

Голосували  по сьомому питанню:

За -   2 430 606 голосів, що складає 99,9580% голосів акціонерів присутніх на зборах;

Проти - 959 голосів, що складає 0,03944% голосів акціонерів присутніх на зборах;

Утрималось – 63 голосів, що складає 0,0026% голосів акціонерів присутніх на зборах.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Надати попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року, з 11 квітня 2014 року до 11 квітня 2015 року, якщо вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2013 р. – 2014 р., в тому числі укладення та підписання Головою Правління ПАТ «Форум Сателіт» за період до 11 квітня 2015р., контрактів, договорів підряду, позики, іпотеки, кредиту, купівлі продажу, оренди (найму), інших правочинів, на суму не більше як 50 млн. грн. включно. Підтвердити, що такі правочини вчиняються у відповідності до Статуту Товариства та чинного законодавства. Надати повноваження Голові правління ПАТ «Форум Сателіт» для укладення та підписання значних правочинів і документів пов’язаних з ними, після схвалення їх Наглядовою радою Товариства.

(Протокол №7 лічильної комісії від 11.04.2014 р.)

 

По восьмому  питанню порядку денного:

«Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової Ради Товариства»

Слухали Голову зборів Коваля В.В., який запропонував достроково припинити повноваження членів Наглядової Ради Товариства – Панченка Олега Анатолійовича – як Голови Наглядової Ради та Баленка Ігоря Миколайовича і Осадчого Віктора Миколайовича – як членів Наглядової Ради.

Запропоновано прийняти рішення проект якого міститься в бюлетені для голосування №8.

Проект рішення: припинити повноваження діючого складу Наглядової Ради Товариства у складі Панченка О.А., Баленка І.М., Осадчого В.М.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах. Порядок голосування – одна акція один голос, голосування проводиться за допомогою бюлетенів.

Голосували  по восьмому питанню:

За - 2 431 565 голосів, що складає 99,9974% голосів акціонерів присутніх на зборах;

Проти - 0;

Утрималось - 63 голосів, що складає 0,0026% голосів акціонерів присутніх на зборах.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Припинити повноваження членів діючого складу Наглядової Ради Товариства у складі Панченка О.А., Баленка І.М., Осадчого В.М.

(Протокол №8 лічильної комісії від 11.04.2014р.)

 

По дев’ятому  питанню порядку денного:

«Обрання членів Наглядової Ради Товариства».

Слухали голову зборів Коваля В.В., який оголосив перелік кандидатів до складу членів Наглядової Ради Товариства – Панченко Олег Анатолійович, Баленко Ігор Миколайович і Штогрін Сергій Петрович. Запропонував з питання обрання членів Наглядової Ради Товариства провести кумулятивне голосування і прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування №9.

Проект рішення: Обрати членами Наглядової ради Товариства – Панченка Олега Анатолійовича, Баленка Ігоря Миколайовича і Штогріна Сергія Петровича.

Голосували по дев’ятому питанню:

1)  За кандидатуру: Панченка Олега Анатолійовича:

За – 2 430 702 голосів для кумулятивного голосування, що складає 99,9619 % від голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах;

Проти - 0;

Утрималось - 0.

2) За кандидатуру: Баленка Ігоря Миколайовича:

За -  2 432 669 голосів для кумулятивного голосування, що складає 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах;

Проти - 0;

Утрималось - 0.

3) За кандидатуру: Штогріна Сергія Петровича:

За -  2 430 672 голосів для кумулятивного голосування, що складає 99,9607 % голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах;

Проти – 0;

Утрималось - 841 голосів для кумулятивного голосування, що складає 0,0346% голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах.

Рішення  прийнято.

Вирішили:

Обрати членами Наглядової ради Товариства – Панченка Олега Анатолійовича, Баленка Ігоря Миколайовича і Штогріна Сергія Петровича.

(Протокол №9 лічильної комісії від 11.04.2014 р.)

По десятому  питанню порядку денного:

«Обрання Голови Наглядової ради Товариства з числа обраних членів

Наглядової ради»

Слухали Голову зборів Коваля В.В., який запропонував прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування №10.

Проект рішення: Обрати Панченка Олега Анатолійовича Головою Наглядової Ради з числа обраних членів Наглядової Ради та надати йому повноважень, передбачених Статутом Товариства. Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах. Порядок голосування – одна акція один голос, голосування проводиться за допомогою бюлетенів.

Голосували по десятому питанню:

За кандидатуру: Панченка Олега Анатолійовича:

За -   2 430 606 голосів, що складає 99,9580% голосів акціонерів присутніх на зборах;

Проти - 959 голосів, що складає 0,03944% голосів акціонерів присутніх на зборах;

Утрималось – 63 голосів, що складає 0,0026% голосів акціонерів присутніх на зборах.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Обрати Панченка Олега Анатолійовича Головою Наглядової Ради з числа обраних членів Наглядової Ради та надати йому повноважень, передбачених Статутом Товариства.

(Протокол №10 лічильної комісії від 11.04.2014р.)

 

По одинадцятому питанню порядку денного:

«Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової Ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової Ради»

Слухали Голову зборів Коваля В.В., який запропонував затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової Ради Товариства. За умовами договорів свої повноваження Голова та члени Наглядової ради здійснюють на безоплатній основі. Надати повноваження Голові правління Товариства підписати цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

Запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування №11.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової Ради Товариства. Надати повноваження Голові правління Товариства підписати цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах. Порядок голосування – одна акція один голос, голосування проводиться за допомогою бюлетенів.

Голосували  по одинадцятому питанню:

За -  2 430 606 голосів, що складає 99,9580%  голосів акціонерів присутніх на зборах;

Проти  -  0;

Утрималось - 1022 голосів, що складає 0,0420% голосів акціонерів присутніх на зборах.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової Ради Товариства. Надати повноваження Голові правління Товариства підписати цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

(Протокол №11 лічильної комісії від 11.04.2014р.)

 

По дванадцятому питанню порядку денного:

«Внесення змін до Статуту Товариства:

- затвердження нової редакції Статуту Товариства;

- затвердження уповноваженої особи на підписання Статуту в новій редакції»

Слухали Голову зборів Коваля В.В., який запропонував затвердити нову редакцію Статуту Товариства та надати повноваження Голові правління Товариства Ковалю Валентину Володимировичу на підписання нової редакції Статуту ПАТ «Форум Сателіт» та інших документів, пов’язаних з державною реєстрацією Статуту Товариства. На підставі доповіді, запропоновано прийняти рішення, проект  якого міститься бюлетені для голосування №12.

Проект рішення: Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.                                          Надати повноваження Голові правління Ковалю Валентину Володимировичу на підписання нової редакції Статуту ПАТ «Форум Сателіт» та інших документів, пов’язаних з державною реєстрацією Статуту Товариства.

Рішення приймається простою більшістю у ¾ голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах. Порядок голосування – одна акція один голос, голосування проводиться за допомогою бюлетенів.

Голосували  по дванадцятому питанню:

За -  2 430 606 голосів, що складає 99,9580%  голосів акціонерів присутніх на зборах;

Проти  -  0;

Утрималось - 1022 голосів, що складає 0,0420% голосів акціонерів присутніх на зборах.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Надати повноваження Голові правління Ковалю Валентину Володимировичу на підписання нової редакції Статуту ПАТ «Форум Сателіт» та інших документів, пов’язаних з державною реєстрацією Статуту Товариства.

(Протокол №12 лічильної комісії від 11.04.2014р.)

 

Порядок денний вичерпаний.

Закінчення Зборів: об 11 год. 50 хв. «11» квітня 2014 р.

Чергові загальні збори акціонерів ПАТ «Форум Сателіт» вважаються закритими.

 

 

 

Голова Зборів                                      Коваль В.В.

 

Секретар Зборів                                  Руденко В.В.