Короткі новини

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisi elit, ut labore et dolore.

 

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisi elit, ut labore et dolore.

 
VTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM Slideshow
Відомості про припинення ПрАТ «Форум Сателіт»

12 березня 2021 року Рiшенням єдиного акцiонера № 2 Приватного акцiонерного товариства «ФОРУМ САТЕЛІТ» прийнято рiшення про припинення шляхом реорганiзацiї (перетворення) Приватного акцiонерного товариства «ФОРУМ САТЕЛІТ» (код за ЄДРПОУ 14309600, місцезнаходження: 03148, Україна, м. Київ, вул. Героїв Космосу, 4) у Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «ФОРУМ САТЕЛІТ» з мiсцезнаходженням за адресою: 03148, Україна, м. Київ, вул. Героїв Космосу, 4.


Метою припинення Приватного акціонерного товариства «ФОРУМ САТЕЛІТ» шляхом його перетворення у Товариство з обмеженою відповідальністю «ФОРУМ САТЕЛІТ» є мінімізація витрат Товариства, пов’язаних з обслуговуванням такої органiзацiйно-правової форми, як акціонерне товариство. Зміна органiзацiйно-правової форми дозволить уникнути цілого ряду витрат на послуги, що не мають безпосереднього відношення до господарської діяльності Товариства i сумарна вартість яких досягає значних розмірів.


Частиною 1 ст. 87 Закону України «Про акцiонернi товариства» встановлено, що перетворенням акцiонерного товариства визнається змiна органiзацiйно-правової форми акцiонерного товариства з його припиненням та передачею всього майна, прав i обов'язкiв товариству - правонаступнику згiдно з передавальним актом. Усi активи та забов'язання у повному обсязi переходять до правонаступника - Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «ФОРУМ САТЕЛІТ». Акцiї Товариства конвертуються в частки товариства – правонаступника та розподiляється серед його учасникiв з коефiцiєнтом 1:1, грошовi виплати акцiонерам не передбаченi.


Внаслiдок реорганiзацiї (перетворення) всi права, обов’язки та майно Приватного акцiонерного товариства «ФОРУМ САТЕЛІТ» переходять до правонаступника - Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «ФОРУМ САТЕЛІТ», а простi iменнi акцiї емiтента у загальнiй кiлькостi 3 400 000 (три мільйони чотириста тисяч) штук, на загальну суму 850 000,00 грн. (вісімсот п’ятдесят тисяч гривень 00 коп.), що належать Єдиному акцiонеру, конвертуються у частку єдиного учасника Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «ФОРУМ САТЕЛІТ», розмiр статутного капiталу якого становитиме 850 000,00 грн. (вісімсот п’ятдесят тисяч гривень 00 коп.).


Обмiн акцiй Приватного акцiонерного товариства «ФОРУМ САТЕЛІТ» на частки в статутному капiталi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «ФОРУМ САТЕЛІТ» здiйснюється шляхом включення акціонера Приватного акціонерного товариства «ФОРУМ САТЕЛІТ» до числа учасникiв Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «ФОРУМ САТЕЛІТ» та зазначення, його як учасника в установчому документі Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «ФОРУМ САТЕЛІТ».

Вартiсть частки учасника у статутному капiталi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «ФОРУМ САТЕЛІТ» дорiвнює номiнальнiй вартостi акцiй Приватного акцiонерного товариства «ФОРУМ САТЕЛІТ», якi належать акцiонеру. Розподiл часток здiйснюється iз спiввiдношення кiлькостi акцiй, що було мiж акцiонерами в статутному капiталi Приватного акцiонерного товариства «ФОРУМ САТЕЛІТ». Оцiнка та викуп акцiй здiйснюватись не будуть в зв’язку з тим, що акцiонером ПрАТ «ФОРУМ САТЕЛІТ» є один акцiонер. З тих самих пiдстав грошовi виплати акцiонерам проводитись не будуть.


Вiдповiдно до вимог ст. 105 Цивiльного кодексу України, строк заявлення кредиторами своїх вимог до ПрАТ «ФОРУМ САТЕЛІТ» становить 2 мiсяцi з дня оприлюднення повiдомлення про рiшення щодо припинення шляхом реорганiзацiї (перетворення). Заяви кредиторiв будуть прийматись протягом 2 (двох) мiсяцiв з дня оприлюднення повiдомлення про рiшення щодо припинення шляхом реорганiзацiї (перетворення) Товариства на офiцiйному веб-сайтi центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державної реєстрацiї юридичних осiб, фiзичних осiб – пiдприємцiв та громадських пiдприємств, у тому числi у формi вiдкритих даних вiдповiдно до Закону України «Про доступ до публiчної iнформацiї», за мiсцезнаходженням комiсiї з реорганiзацiї (перетворення) Товариства: 03148, Україна, м. Київ, вул. Героїв Космосу, 4.


Згiдно положень статтi 82 Закону України «Про акцiонернi товариства» ПрАТ «ФОРУМ САТЕЛІТ» протягом 30 днiв з дати прийняття рiшення про припинення Товариства шляхом перетворення, зобов'язане письмово повiдомити про це кредиторiв Товариства i розмiстити повiдомлення про ухвалене рiшення в загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку про ринок цiнних паперiв або через особу, яка провадить дiяльнiсть з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв фондового ринку.

Вiдповiдно до ч. 2 ст. 82 Закону України «Про акцiонернi товариства» кредитор, вимоги якого до Товариства, не забезпеченi договорами застави чи поруки, протягом 20 днiв пiсля надiслання йому повiдомлення про припинення (перетворення) товариства може звернутися з письмовою вимогою про здiйснення на вибiр Товариства однiєї з таких дiй:

- забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорiв застави чи поруки, та

- дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та вiдшкодування збиткiв, якщо iнше не передбачено правочином мiж Товариством та кредитором.


У разi якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений ч. 2 ст. 82 Закону України «Про акцiонернi товариства» до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що вiн не вимагає вiд товариства вчинення додаткових дiй щодо зобов'язань перед ним. В такому разi, зобов’язання Товариства перед кредитором будуть переданi згiдно з передавальним актом пiдприємству-правонаступнику - ТОВ «ФОРУМ САТЕЛІТ» - та будуть виконуватись останнiм згiдно умов передбачених в правочинi, що був укладений мiж таким кредитором та Товариством.

ФС-особлива-12032021-підпис

Report.xml

Signature-Report.xml