Короткі новини

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisi elit, ut labore et dolore.

 

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisi elit, ut labore et dolore.

 
VTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM Slideshow
Публічне акціонерне товариство «Форум Сателіт» повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціонерів 14 квітня 2016 року.

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР !

Публічне акціонерне товариство  «Форум Сателіт»» повідомляє про проведення

Загальних зборів акціонерів,

які відбудуться 14 квітня 2016 року о11.00 год. в приміщенні Товариства, яке знаходиться  за адресою: м. Київ, Героїв Космосу, 4, 8 поверх, офіс 802.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів  для участі у загальних зборах з  10 год. 00хв. до 10 год. 50хв. При собі мати документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам  акціонерів  додатково  довіреність.

Дата  складення  переліку  акціонерів,  які мають право на участь у загальних  зборах – 08 квітня 2016 року.

Порядок денний:

1. Обрання робочих органів Загальних зборів акціонерів ПАТ «Форум Сателіт».

2. Звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Форум Сателіт» за 2015 рік та завдання на 2016 рік, затвердження річного звіту Товариства за 2015р.

3. Звіт Наглядової ради ПАТ «Форум Сателіт» та затвердження звіту Наглядової ради.

4. Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «Форум Сателіт» за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Затвердження порядку використання прибутку (покриття збитків) за підсумками фінансово-господарської діяльності ПАТ «Форум Сателіт» у 2015 році.

6. Прийняття рішення про схвалення значних правочинів, які вчинялися ПАТ «Форум Сателіт» у період з 16 квітня 2015 року  до 13 квітня 2016 року,  якщо вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік.

7. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які  можуть вчинятися ПАТ «Форум Сателіт» протягом одного  року,  якщо вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності Товариства. Про надання повноважень щодо укладення таких правочинів та підписання документів пов’язаних з ними.

8. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Правління Товариства.

9. Обрання членів Правління Товариства.

10. Обрання Голови Правління Товариства з числа обраних членів Правління.

11. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової Ради Товариства.

12. Обрання членів Наглядової Ради Товариства.

13. Обрання Голови Наглядової Ради Товариства з числа обраних членів  Наглядової Ради.

14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової Ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової Ради.

15. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Ревізійної комісії Товариства.

16. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

17. Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства з числа обраних членів  Ревізійної комісії.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства: (тис. грн.)

НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА

ПЕРІОД

Попередній 2014

Звітний 2015

Усього активів

15839,7

17039

Основні засоби

12501,9

11938

Довгострокові фінансові інвестиції

---

---

Запаси

21,8

22

Сумарна дебіторська заборгованість

2474,6

4578

Грошові кошти та їх еквіваленти

16,7

---

Нерозподілений прибуток

-28053.6

-17257

Власний капітал

-16413.9

-16399

Статутний капітал

850,0

850,0

Довгострокові зобов’язання

16254,2

19869

Поточні зобов’язання

7168,2

13569

Чистий прибуток(збиток)

-11531.3

16

Середньорічна кількість акцій(штук)

3 400 000

3 400 000

Кількість власних акцій викуплених протягом періоду(штк)

---

---

Загальна сума коштів ,витрачених  на викуп власних акцій протягом періоду

---

---

Чисельність працівників на кінець періоду(осіб)

11

10

Порядок ознайомлення акціонерів  з  матеріалами,  з  якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів

Від  дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство  надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень  з  питань  порядку  денного,  за місцезнаходженням Товариства  у  робочі  дні,  робочий  час з 10.00 до 16.00, м. Київ, Героїв Космосу, 4, 8 поверх, офіс 802, а в день проведення загальних зборів - також  у місці  їх  проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення  акціонерів з вищезазначеними документами – Голова правління Коваль В.В.

 

Тел. Для довідок: (044)  407-14-21 Правління Товариства